Dohoda o změně pracovní smlouvy

Dohoda o změně pracovní smlouvy

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a
zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto

dohodu o změně pracovní smlouvy

Zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodli od …………………………….do …………………………….(uvede se doba, případně na dobu neurčitou) na změně ………………………………………… (např. místa pracoviště, délky trvání pracovního poměru, funkce atd.)

Zaměstnavatel provede podle sjednaného druhu práce platové zařazení zaměstnance podle platných platových předpisů samostatným platovým výměrem.

V ostatním ujednání pracovní smlouvy nedochází touto dohodou ke změně.

Tato dohoda o změně pracovní smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž zaměstnanec i zaměstnavatel obdrží po jednom stejnopise.

V ……………. dne ………………

……………………………………….. ………………………………………..
zaměstnanec zaměstnavatel