Dřeviny – vzor nepovolení

OBECNÍ ÚŘAD…………………………………….

 

Č.j.:                                                   Vyřizuje:                                            V …………. dne………

R O Z H O D N U T Í

Výrok:

Obecní úřad v………….., jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost p…………………….. ze dne ……….. o vydání povolení k pokácení ……………………na pozemku p. č. …….., jehož je vlastníkem, v katastrálním území……………

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y) Obecní úřad v ……….. rozhodl takto:

Pokácení …………………..….v……….p. č………………………………….v k. ú………

se nepovoluje.

Odůvodnění:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………kraje, adresa…… podáním učiněným u Obecního úřadu v………                      

_podpis_______________

 jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

(např. starosta obce)

úřední (kulaté) razítko Obecního úřadu v …

 

Obdrží na doručenku:

Účastníci řízení

–           žadatel

–           obec

–           jiný účastník řízení, např. občanské sdružení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.