Dřeviny – vzor povolení

R O Z H O D N U T Í

Výrok:

Obecní úřad v………….., jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst.1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost p…………………….. ze dne ……….. o vydání povolení k pokácení ……………………na pozemku p. č. …….., jehož je vlastníkem, v katastrálním území……………

A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y) Obecní úřad v ………..

p o v o l u j e

pokácení …………………..….v……….p. č………………………………….v k. ú………

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

1) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj.od 1. 10. do 31. 3.

2) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.

3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.

4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31. 3. 2004

5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení).

6) Vydává-li se kácení pro účely výstavby, terénních úprav nebo provedení jiných zvláštních činností: Pokácení lze provést až po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu …. (specifikovat)/jiného rozhodnutí podle zvláštních předpisů (specifikovat jakého).

B. Obecní úřad v…………podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

u k l á d á

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu v počtu ….. ks dřevin (druh…) na pozemku p. č. …..v k.ú…….., který je ve vlastnictví žadatele (nebo jiného vlastníka, pokud ten prokazatelně s náhradní výsadbou na svém pozemku souhlasí).

Termín náhradní výsadby je stanoven do ………………..

Žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození).

O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad v ………nejpozději do 14 dní od její realizace.

Odůvodnění:

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………kraje, adresa, podáním učiněným u Obecního úřadu v ……..

 

_podpis_______________

jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

(např. starosta obce)

úřední (kulaté) razítko Obecního úřadu v …

 

Obdrží na doručenku:

Účastníci řízení

– žadatel

– obec

– jiný účastník řízení, např. občanské sdružení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.