Nařízení, kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení, a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí

Obec ………………

 

Nařízení č.  …/200.,

kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení,

a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí

 

 

 

            Rada obce …….. se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usnesla vydat

na základě § 4 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona

č. 259/2002 Sb., a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákon č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 

 

Čl. 1

Místa určená pro konání shromáždění bez oznámení

 

            Místem určeným pro konání shromáždění bez oznámení1) je

a)         …………… (ulice,  prostranství, zeleň, apod.),

b)         ……………..

 

 

Čl. 2

Doba konání shromáždění bez oznámení

 

            Shromáždění bez oznámení nelze konat v místě vymezeném v čl. 1 písm. a) v době

od ….. hodin do ….. hodin, v místě vymezeném v čl. 1 písm. b) ve dnech pracovního klidu a  pracovního volna.

 

Čl. 3

Účinnost

 

            Toto nařízení nabývá účinnosti dnem ………200. .

 

 

 

               Podpis                                                                              Podpis

        ……………….                                                                ….…………….

        Jméno Příjmení                                                                Jméno Příjmení

         místostarosta                                                                            starosta

 

Vyvěšeno  na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

__________________________________________________

1) § 1 odst. 2 zákona  č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím