Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace

 

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat  na základě § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění  zákona č. 274/2003 Sb., a v souladu s § 10 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

(1) Na základě zvýšeného výskytu  …(uvést druh členovce nebo hlodavce) ……  se k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění  nařizuje na území obce …  (na území části obce …….) provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace.1)

(2)  Speciální ochranná dezinsekce/deratizace se provede na území obce/v částech obce …………..   v době od ……….200.  do … … 200. .

 

 

Čl. 2

Speciální ochrannou dezinsekci/deratizaci podle čl. 1 zajistí a provedou osoby stanovené zvláštním právním předpisem. 2)

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. a pozbývá platnosti dne … … .

           Podpis                                                                                        Podpis

……………………..                                                                ………………………..

    Jméno Příjmení                                                                          Jméno Příjmení

       místostarosta                                                                                  starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

____________________________________

1) § 55 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů , ve snění zákona č. 274/2003 Sb.

2) § 57 odst.  2 a § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů , ve snění pozdějších předpisů