Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obec ……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

Zastupitelstvo obce ……….. se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).1)

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do ….. dnů od zahájení této činnosti.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do …. dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

(1)        Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu                          …. Kč.

 

(2) Paušální částka činí:

a)         týdenní paušální částka                                                                                                …Kč,

b)         měsíční paušální částka                                                                                               …Kč,

c)         roční paušální částka                                                                                                   …Kč.

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

(1)        Poplatník poplatek uhradí ubytovateli.

 

(2)        Ubytovatel vybrané poplatky odvede do …..

 

Čl. 5

Osvobození a úlevy

 

(1)        Od poplatku se osvobozují:     

a)         ……………………..,

b)         ……………………..,

c)         ………………………

 

(2)        Úleva se poskytuje:

a)         …………………… ve výši                                                                                     …Kč,

b)         …………………… ve výši                                                                                     …Kč.

 

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200.  … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky)  … .

 

Čl.  7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

       

 

 

 

            Podpis                                                       Podpis

……………………                                                 …………………………

            Jméno Příjmení                                 Jméno Příjmení

 místostarosta                                      starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: