Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Obec ……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce ……….. se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona  č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do ….. dnů.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do …. dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí ročně:

a)         za prvního psa   … Kč,

b)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  … Kč,

c)         za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu          … Kč,

d)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu            … Kč.

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný  do …….

 

 

Čl. 5

Osvobození a úlevy

 

(1)        Od poplatku se osvobozují:     

a)         ……………………..,

b)         ……………………..,

c)         ………………………

 

(2)        Úleva se poskytuje:

a)         …………………… ve výši   … Kč,

b)         …………………… ve výši   … Kč.

 

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200.  … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

 

Čl.  7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

 

            Podpis                                             Podpis

……………………                                    …………………………

            Jméno Příjmení                Jméno Příjmení

 místostarosta                                        starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: