Obecně závazná vyhláška, o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Obec …………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

 

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Osvobození od daně z nemovitostí

 

Pro řešení důsledků živelní pohromy … (vypsat) … se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti postižené živelní pohromou:

 

a)         nemovitosti v části obce …………,

b)         nemovitosti v ulici …………, nemovitosti v ulici …….. číslo popisné …………….. ,

c)         ……………………. .

 

Čl.  1

Osvobození od daně z nemovitostí

 

          Touto obecně závaznou vyhláškou se v rámci řešení důsledků živelní pohromy ….(vypsat jaké)… ,:

 

1.         Zcela se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

 

a)         nemovitosti v části obce ……. po dobu ..až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici ……., po dobu…až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici ……., čísla popisná ………, po dobu …až 5…let

d)         ………………., po dobu …až 5…let

 

2.         Částečně se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

 

a)         nemovitosti v části obce ……. ve výši ….% po dobu …až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici ……., ve výši ….% po dobu…až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici ……., čísla popisná ………, ve výši ….% po dobu…až 5…let

d)         ………………., ve výši ….%  po dobu…až 5…let

 

 

Čl. 2

Rozsah osvobození

 

            (1) Od daně z nemovitostí se osvobozují v tomto rozsahu:

 

a)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. a) zcela,

b)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. b) ve výši … %,

c)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. c) ve výši … %.

 

(2) Od daně z nemovitostí se nemovitosti osvobozují:

 

a)         nemovitosti uvedené v čl. 1 písm. a) po dobu … let, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky,

b)         nemovitostí uvedené v čl. 1 písm. b) a c) po dobu … let, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl.  3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …

(musí nabýt účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo).

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta