Obecně závazná vyhláška o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby

Obec………………………

 

 

Obecně závazná vyhláška č.  …/ 200.,

o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby na území obce……….

 

 

Zastupitelstvo obce …………se na svém zasedání dne ……usnesením č. … usneslo vydat podle § 21 odst. 6 zákona č. 111/1985 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby

 

(1)        Podmínkou k výkonu práce řidiče taxislužby je prokázání znalosti místopisu,  právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a obsluhy taxametru.

 

(2)        Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou.

 

(3)        Rozsah zkoušky je uveden v příloze.

    

 

Čl. 2

Organizace zkoušek

 

(1) Přihláška se podává písemně ……….kde…….. . V přihlášce uvede žadatel jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud se zdržuje mimo místo trvalého pobytu a přihlášku podepíše.

 

             (2) Termíny zkoušek se vyhlašují na úřední desce obecního úřadu. Žadatel je k zkoušce pozván písemně.

 

 

Čl. 3

Způsob provádění zkoušky

 

(1)        Žadatel před zahájením zkoušky prokáže svoji totožnost (dále jen “uchazeč” ). 

 

(2)        Zkouška se skládá formou písemného testu a ověření praktických znalostí obsluhy taxametru. Zkouška je veřejná.

 

(3)        Uchazeči mohou (nemohou) používat plán obce. Otázky jsou připraveny ze souboru zveřejněných otázek. Každá otázka má  ……  odpovědí, z nichž …… je správná.

 

(4)        Písemný test obsahuje  …. otázek z místopisu  a ….. otázek  z právních předpisů. Na vypracování testu z obou předmětů má uchazeč ….. minut.

 

(5)        Praktickou část zkoušky může konat pouze uchazeč, který prospěl v písemném testu.

 

(6)        V praktické části zkoušky se ověřuje znalost obsluhy taxametru.

 

(7)        O průběhu zkoušky je vyhotoven protokol podepsaný … … . Protokol obsahuje datum a místo konání zkoušky, jméno a příjmení uchazeče, číslo písemného testu včetně jejich bodového ohodnocení a popis průběhu praktické části zkoušky a výsledek zkoušky. Odevzdaný test je nedílnou součástí protokolu, na žádost uchazeče mu umožní pověřená osoba nahlédnout do vyhodnoceného testu.

 

 

Čl. 4

Hodnocení zkoušky

 

(1)        Hodnocení písemného testu  se provádí bodovým ohodnocením zkušebních otázek jednotlivých předmětů.

 

(2)          Uchazeč v písemném testu prospěl, jestliže dosáhl nejméně …….. dosažitelného bodového hodnocení  z místopisu a nejméně …… dosažitelného  bodového hodnocení z právních předpisů (tedy v prvním předmětu nejméně ….bodů, v druhém předmětu nejméně …..bodů). Uchazeč u zkoušky prospěl, jestliže prospěl v písemném testu a v praktické části zkoušky. Uchazeči, který prospěl, bude vydáno osvědčení.

 

(3)        Námitky proti výsledku zkoušky může uchazeč uplatnit u … … písemnou formou ve lhůtě nejdéle do ………… pracovních dnů po termínu vykonání zkoušky. Lhůta je zachována, pokud  alespoň v její poslední den je zásilka předána k poštovní přepravě nebo pokud alespoň v její poslední den byly námitky osobně doručeny. Obecní úřad sdělí uchazeči, který uplatnil námitky, výsledek písemnou formou  nejpozději ve lhůtě ……dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.

 

(4)        O námitkách rozhoduje … … .

 

 

Čl. 5

Opravné zkoušky

 

V případě, že uchazeč u zkoušky neprospěl, může podat přihlášku k opravné zkoušce. Uchazeč bude zařazen ke zkoušce podle pořadí podání přihlášky.

 

 

 

Čl. 6

Přechodné ustanovení

 

            Řidič taxislužby je povinen prokázat znalosti dle této obecně závazné vyhlášky do … … od účinnosti  této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 7

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem………

 

Podpis                                                                                                       Podpis

 ………………….                                                                                           …………………..

Jméno Příjmení                                                                                                   Jméno Příjmení

 místostarosta                                                                                                           starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: