Obecně závazná vyhláška o provozním řádu stanoviště taxislužby

Obec …………….

 

Obecně závazná vyhláška  č. ……../200.,

o provozním řádu stanoviště taxislužby

 

    

Zastupitelstvo obce ……. na svém zasedání dne ………usnesením  č. …….. usneslo vydat na základě § 21 odst. 7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona  č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Pravidla provozu na stanovišti taxislužby

 

(1) Na stanovišti vozidel taxislužby1) v obci je řidič vozidla taxislužby povinen:

a)         …  ( např.  vypnout motor vozidla  bezprostředně po příjezdu na stanoviště) …,

b)         …  (např.  umožnit vjezd ostatním vozidlům taxislužby na volná místa stanoviště) …,

c)         … (např. nebránit řidičům ostatních vozidel taxislužby v užívání stanoviště vozidel taxislužby) …,

d)         …  (např. neprovádět opravy a údržbu vozidla  taxislužby) …,

e)         … ……. .

 

(2) Stanoviště taxislužby nelze užívat k stání vozidel taxislužby mimo provozní dobu vozidla taxislužby.

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ….. 200..

 

 

 

            Podpis                                     Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                         Jméno Příjmení

místostarosta                    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

_____________________________________________

1) § 21 odst. 7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.