Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích

Obec …………..

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích

 

 

Zastupitelstvo obce …….. se na svém zasedání dne …… usnesením č. …. usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

(1) Na území obce se zakazuje promítání světelných reklam a efektů na oblohu.

 

(2) Na území obce se zakazuje používání laserové techniky při kulturních akcích.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …….. .

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: