Obecný vzor rozhodnutí v 1. stupni

Obecný vzor rozhodnutí v 1. stupni

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

Vyřizuje:

 

 

R O Z H O D N U T Í

 

 

Městský úřad ……………………….., odbor……………. jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § ….. zákona č. ……………(uvede se přesné ustanovení a zvláštní zákon, dle kterého je správní orgán příslušný k rozhodování v dané věci) a ustanovení § 10 a § 11 odst. ………(doplní se příslušný odstavec a písmeno určující místní příslušnost) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

povoluje / nepovoluje

(uvede se dle konkrétní situace, např. zamítá…., vyhovuje….., ukládá…… apod.)

 

dle ustanovení § …… zákona …………. (doplní se přesné ustanovení zvláštního zákona, dle kterého správní orgán v dané věci rozhoduje) na základě žádosti pana (paní) ………………….., nar. ……….., trvale bytem ……….. (společnosti …………….. se sídlem ……………, IČ …………, jedná-li se o právnickou osobu) ze dne ………….

 

……………………………….

(uvede se – v daném případě, co správní orgán povoluje či nepovoluje).

 

 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.):

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(dle ustanovení § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové části rozhodnutí uvádí též účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

 – u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby její název a sídlo)

 

O d ů v o d n ě ní  :

(V odůvodnění rozhodnutí shrne správní orgán dosavadní průběh správního řízení a dále uvede ve smyslu § 68 odst. 3 správního řádu důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Jestli správní orgán v plném rozsahu vyhoví všem účastníkům řízení, není odůvodnění dle ustanovení § 68 odst. 4 třeba.)

 

P o u č e n í :

V souladu s ustanovením § 81 anásl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu ………………kraje,  prostřednictvím Městského úřadu …………………………, odboru ………….. ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu …………….. stejnopisů (uvede se potřebný počet stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis). Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

(Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena – § 68 odst. 6 správního řádu.)

 

 

V ………………………… dne ………………………

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

Rozdělovník:

účastníci řízení …………………..

atd.

(seznam účastníků řízení a dalších osob či organizací, kterým se rozhodnutí doručuje)