Oznámení vedlejšího účastníka o vstupu do řízení

OZNÁMENÍ VEDLEJŠÍHO ÚČASTNÍKA O VSTUPU DO ŘÍZENÍ

(§ 93 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 35C 10/2004

 

Žalobce:                       ……………………………

Žalovaný:                      ……………………………

 

o zaplacení 20 000 Kč s příslušenstvím

 

Ve smyslu ust. § 93 o. s. ř. sděluji soudu, že vstupuji do shora označeného řízení jako vedlejší účastník na straně žalobce. Jak vyplývá z dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 10. 8. 2003, převzal jsem ručitelský závazek za předmětnou půjčku. Mám proto právní zájem na výsledku tohoto řízení.

 

 

V ……………….. dne …………………

 

Jméno

Podpis