Smlouva o prodeji podniku

Smlouva o prodeji podniku

smluvní strany:

 

……………………………………….

(dále jen prodávající podniku)

 

a

 

……………………………………….

 

(dále jen kupující podniku)

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o prodeji podniku

I.

Prodávající podniku …………………….. prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitého i nemovitého, hmotného i nehmotného, investičního i neinvestičního a veškerého dalšího majetku „podniku“ ………………….. IČ ………………….., s místem podnikání ……………………….

II.

Podnik tvoří následující jeho součásti zahrnuté do prodeje podniku:

1. Budovy………………………………..

2. Movité věci tvořící podnik a zahrnuté do prodeje jsou:

– osobní automobily ………………..

– 10 x PC sestava včetně nainstalovaného legálně získaného software

– veškeré kancelářské potřeby podniku

– veškerý stavební materiál podniku

– veškerý nábytek a ostatní vybavení podniku

III.

1. Z účetnictví je patrné, že podnik byl po dobu celého svého trvání ziskový.

Pohledávky a závazky podniku po lhůtě splatnosti účetnictví podniku žádné k dnešnímu dni neeviduje. Pohledávky a závazky podniku ve lhůtě splatnosti se dle účetnictví podniku k dnešnímu dni shodou okolností prakticky kryjí.

2. Na běžném podnikovém účtu číslo ……………… vedeném u Erst Banky je v současné době částka ve výši ………………. Kč (………………………. korun českých).

V pokladně podniku je částka ……………………. Kč (……………………….. korun českých). Zaměstnanci dostávají výplaty výhradně na své bankovní účty.

Finanční zůstatek na uvedeném bankovním účtu a v pokladně podniku je zahrnut do prodeje podniku a prodávající podniku se zavazuje, že do tří dnů od podpisu této smlouvy převede tyto prostředky na bankovní účet kupujícího podniku č. …………………………., vedený Komerční bankou.

IV.

1. Součástí podniku zahrnutou ze zákona do prodeje podniku jsou i školení a zkušení zaměstnanci tohoto podniku, kteří jsou uvedeni v příloze č. 8 této smlouvy včetně jejich pracovních smluv.

2. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů ze zákona přecházejí ve všech ohledech a za každých okolností podle § 480 obchodního zákoníku na kupujícího podniku. Smluvní strany se dohodly, že se tak stane dnem následujícím po dni podpisu této smlouvy, tj. zítra.

V.

Prodávající podniku prodává podnik včetně všech jeho součástí uvedených dle této smlouvy kupujícímu podniku za celkovou částku ………………………….Kč (………………………. korun českých).

Kupující podniku tento podnik včetně jeho všech součástí za kupní cenu …………………………Kč (…………………………korun českých) kupuje.

Kupující podniku se zavazuje, že celou kupní cenu za podnik uhradí do tří dnů od podpisu této smlouvy na bankovní účet prodávající podniku.

VI.

Prodávající podniku se zavazuje, že do sedmi pracovních dnů od podpisu této smlouvy bude dle zákona informovat všechny zákazníky, dodavatele a partnery podniku o tom, že podnik prodal.

VII.

1. Ke dni podpisu této smlouvy prodávající podniku předal a kupující podniku převzal všechny věci a práva, jež byly zahrnuty do prodeje, a sice ve stavu tak, jak stojí a leží včetně celého předchozího účetnictví podniku a pracovněprávních závazků podniku

2. O převzetí podniku se sepíše zvláštní předávací protokol, který obě strany této smlouvy podepíší.

Převzetím věcí přechází nebezpečí nahodilé škody na těchto věcech z prodávajícího podniku na kupujícího podniku. Stejně tak na něj přechází odpovědnost za škodu způsobená provozem podniku.

VIII.

1. Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu této smlouvy.

2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními, úředně ověřenými podpisy.

3. Tato smlouva byla vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři jsou určeny pro příslušný katastr nemovitostí a po jednom si ponechá každá ze smluvních stran.

 

V …………………..dne ……………………

 

Prodávající podniku ………….

 

Kupující podniku………………

 

Přílohy:

1. Živnostenský list prodávajícího a kupujícího podniku

2. Výpis z katastru nemovitostí …………………….

3. Kupní smlouva ze dne ……………. a výpis z katastru nemovitostí …………….

4. Znalecký posudek …………………………..

5. Soupis věcí movitých jež jsou součástí podniku

6. Účetní, spisová dokumentace podniku.

7. Soupis PC a jejich programů

8. Soupis zaměstnanců a originály pracovních smluv.

9. Veškeré doklady k osobním vozům …………………….