Archiv štítku: Obchodní zákoník

Plná moc

Plná moc

…………………………………

…………………………………

…………………………………
(dále jen „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

…………………………………

…………………………………

…………………………………

k vedení jednání s obchodním partnerem ………………………………… se sídlem v …………………………………, a v souvislosti s těmito jednáními k uzavírání veškerých dohod a smluv za Zmocnitele.

V ………………………………… dne …………………………………

Zmocnitel: …………………………………

Tuto plnou moc přijímám.

Zmocněnec: …………………………………

Kupní smlouva vzor

Kupní smlouvu uzavřená podle obchodního zákoníku.

Kupní smlouva

uzavřená ve smyslu ust. § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Prodávající:

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Kupující:

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Článek I. 

Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodává 10 ks balení osobního počítače Bravo 123- PC Pentium 3,0 GHz, 256 SDRAM, HD Seagate 160 GB, LCD HP 1902, klávesnice, myš. Barevné provedení šedá věž. Katalog prodávajícího s podrobným vyobrazením a popisem tohoto PC pod registračním číslem 123456 je nedílnou součástí smlouvy.

Cena za 1 ks kompletního PC činí 30 000,-Kč. Celková kupní cena za zboží činí 300 000,-Kč (slovy tři sta tisíc korun českých).

Článek II.
Způsob placení kupní ceny

Kupní cena bude zaplacena bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123456789/1234, a to do čtrnácti dnů od podpisu této smlouvy. Kupující je povinen identifikovat platbu variabilním symbolem, kterým je číslo této smlouvy uvedené v jejím záhlaví.

Článek III.
Dodání zboží

Prodávající předá kupujícímu zboží v uvedené jakosti a kvalitě.
Místem dodání zboží je sídlo prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy.
Kupující si převezme zboží do pěti dnů od podpisu této smlouvy.
Kupující si při prohlídce prověřil odpovídajícím způsobem množství zboží a jeho jakost a bez výhrad jej přijímá, což potvrzuje svým podpisem.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě stran.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V ……………………….. dne ………………………

Prodávající: …………………………………..

Kupující: …………………………………..

Kupní smlouva na auto ke stažení

Kupní smlouva na auto ke stažení

Kupní smlouva na auto (nákup motorového vozidla) je zřejmě nejčastěji používanou kupní smlouvou vůbec. Níže najdete vzor kupní smlouvy na auto ke stažení. Před každou koupí nového vozu doporučujeme pečlivě zvážit všechny aspekty prodeje.

Kupní smlouva na auto – co by měla obsahovat?

Kupní smlouva na auto musí obsahovat indentifikaci kupujícího i prodávajícího a především co nejpřesnější popis kupované věci, v našem případě auta. Kupní smlouva se může řídit buď občanským zákoníkem nebo zákoníkem obchodním.

Kupní smlouva

uzavřená ve smyslu ust. § 409 anásl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Prodávající :

 

2. Kupující :

 

I.

Předmět koupě a cena

Předmětem koupě je osobní automobil značka/typ, SPZ

Výrobní číslo podvozku a karoserie…………………………

Výrobní číslo motoru………………………………………….

Počet najetých kilometrů……………………………………..

Výbava: autorádio ……………………v pořizovací ceně ………….., ze dne………….

Technická způsobilost výše uvedeného os. automobilu je uvedena v technickém průkazu vozidla a platí do …………. Osvědčenío o měření emisí má platnost do ………………..

Sjednaná kupní cena je ………………..,- Kč (slovy …………………………).

II.

Termín a způsob dodání

Předmět koupě, os. automobil uvedený v odst. I., byl prodávajícím dodán kupujícímu dne

…………………… Přepis předmětu koupě byl uskutečněn dne ……………………a tímto dnem se kupující stává vlastníkem předmětu koupě.

III.

Odpovědnost prodávajícího za vady

Obě strany společně konstatují, že dohodnutá kupní cena odpovídá stáří vozidla, míře jeho opotřebení a jeho současnému technickému stavu. Na případné skryté technické závady, které nebyly úmyslné a které nebylo možno při předání a převzetí vozidla zjistit, poskytuje prodávající kupujícímu záruku ………. dnů. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé neopatrným nebo neodborným zacházením ze strany kupujícího, nebo případnou havárií vozidla.

IV.

Zaplacení kupní ceny

Kupující zaplatil kupní cenu dnem převzetí předmětu koupě dne……………. prodávajícímu.

V.

Ostatní ujednání

Pokud se účastníci v této smlouvě nedohodli jinak, řídí se jejich právní vztah ustanovením obchodního zákoníku o kupní smlouvě.

Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, každý účastník přejímá jeden výtisk.

 

V ……………………. dne …………….

 

……………………………………………..          ……………………………………………………..

prodávající                                                                  kupující

Návrh na zrušení obchodní společnosti

Návrh na zrušení obchodní společnosti

 

Soudu v ……………………..

 

Navrhovatel: ………………………………..

 

Další účastník řízení: ( společnost) ………………………..

 

Návrh na zrušení obchodní společnosti ……………………….. podle § 152 obch. zák.

Dvojmo

Kolky za 1000,– Kč

 

Přílohy:

–          kopie rozvahy k ………………………

–          kopie výkazu zisků a ztrát k ……………………….

–          kopie účetních závěrek za roky …………………….

–          kopie osvědčení likvidátora

–          souhlas …………………….. se jmenováním likvidátorem ze dne …………………. a kopie jeho osvědčení

I.

Společenskou smlouvou ze dne ……………… jsme založili obchodní společnost ……………………. (dále jen „společnost“). Od …………………….. je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………………………..

Důkaz:  společenská smlouva z …………………….

výpis z obchodního rejstříku …………………….

II.

Společnost hospodaří od ………………………. se ztrátou. Po dobu delší než dva roky tedy nedosahuje čistého zisku.

Důkaz:  účetní závěrky za rok ……………………… (viz sbírka listin ……………………..)

výkaz zisků a ztrát a rozvaha k ……………….

III.

Podle § 152 obch. zák. se mohou společníci u soudu domáhat zrušení společnosti z důvodů a za podmínek stanovených ve společenské smlouvě.

V čl. …………………… shora uvedené společenské smlouvy je zakotveno právo společníka domáhat se podle § 152 obch. zák. zrušení společnosti soudem, pokud společnost po dobu delší než dva roky nedosahuje čistého zisku.

Jako společník společnosti ………………… využívám své uvedené právo a činím tento návrh. Jako likvidátora navrhuji …………………….., jenž k tomu má potřebnou kvalifikaci.

Důkaz:  osvědčení likvidátora ………………..

IV.

S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soud vydal toto

 

usnesení:

 

Obchodní společnost ………………………., se sídlem ………………………………, se zrušuje s likvidací.

Likvidátorem společnosti jmenuje soud ……………………..

Společnost ……………………………….. je povinna nahradit navrhovateli náklady řízení do tří dnů od právní moci usnesení

 

V …………………. dne …………………….

Podpis

 

 

SOUHLAS SE JMENOVÁNÍM LIKVIDÁTOTREM

Já níže podepsaný ………………………. ., souhlasím s tím, abych byl jmenován likvidátorem obchodní společnosti …………………….. se sídlem L…………………….

 

 

V …………………. dne …………………….

 

Podpis

Směnečné ujednání s rozhodčí doložkou

Směnečné ujednání s rozhodčí doložkou

 

Toto směnečné ujednání je vystavené ke směnce ze dne …………….

 

panem: ………………………

(bydliště, r.č.)

 

(dále jen „dlužník“)

 

vůči

 

Společnosti:…………..…………..…………

(veškeré údaje, IČ, DIČ, zapsané v OR…)

 

 

Citovaná směnka je vystavena jako zajišťovací instrument ke smlouvě ……………… ze dne …….., uzavřené  mezi společností ……………….   a věřitelem. Dlužník na sebe touto směnkou přebírá odpovědnost za ……………….. vyplývající z výše uvedené smlouvy ve výši ……………….,- Kč (slovy ………………. korun českých) se splatností dne ……………….. .

 

 

Tímto ujednáním je stanovena forma úhrady na běžný účet věřitele vedený v bance ……………… pobočka …………….. č.ú. …………/…… Po doplacení celé dlužné částky bude originál výše uvedené směnky dlužníkovi věřitelem vrácen.

 

Věřitel souhlasí s následujícími možnostmi splacení dluhu:

– celá částka bude uhrazena k uvedenému datu najednou

– úhrada dluhu ve splátkách dle možností dlužníka, ovšem nejpozději k výše uvedenému datu.

 

Dlužník tímto bere na vědomí veškeré právní důsledky nedodržení termínu splatnosti této směnky, vyplývající z obecně platných právních předpisů a z veškerých právních dokumentů uzavřených doposud mezi věřitelem a společnostmi, kde dlužník působí jako statutární zástupce či osobou dlužníka samotnou.

 

Pro případ sporů vzniklých ze smluv a dohod uzavřených mezi dlužníkem a věřitelem se tyto dohodly, že spory budou řešit přednostně v rozhodčím řízení podle této rozhodčí doložky: „V případě vzniku sporu při provádění této smlouvy každá smluvní strana bude jmenovat jednoho rozhodce, kteří se poté dohodnou na rozhodci předsedajícím. Takto jmenovaní rozhodci budou oprávněni spor projednat a rozhodnout. Rozhodčí nález bude pro strany konečný a závazný.“

 

Datum a místo:

 

Podpisy:

Smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů

Smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů

Smluvní strany:

 

………………………………

(dále “Prodávající“)

 

a

 

……………………………………

(dále „Kupující“)

 

uzavírají podle § 13 anásl. zák.č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a § 409 anásl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

Smlouvu o úplatném převodu listinných cenných papírů

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího předat Kupujícímu za níže podmínek stanovených podmínek cenné papíry specifikované v odstavci 2 a převést na něho vlastnická práva k nim a závazek Kupujícího zaplatit za ně kupní cenu sjednanou v čl. II.

2. Převáděné cenné papíry:

Firma emitenta: …………………………..

Druh cenného papíru: ……………………….

Forma: …………………………

Podoba: …………………………

Jmenovitá hodnota: ………………….. Kč (slovy: ………………….. korun českých)

Počet: ……………………. ks (slovy: ………………………. kusů)

Čísla: série: ………………………………….

(dále „předmětné akcie“)

3. Prodávající prohlašuje, že předmětné akcie představují ………………….% základního kapitálu Emitenta, že je jediným majitelem předmětných akcií, že od nich nebylo odpojeno žádné samostatně převoditelné právo a že na nich neváznou práva třetích osob.

Čl. II

Kupní cena, platební podmínky, převod předmětných akcií

1. Celková kupní cena předmětných akcií byla stanovena dohodou stran ve výši ………………………..Kč (slovy: ……………………… korun českých).

2. Kupní cenu je Kupující povinen zaplatit převodem na běžný účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy (dále „účet prodávajícího“). Kupní cena je splatná do ………………………. .

3. Strany se dohodly, že vypořádání obchodu uzavřeného touto smlouvou provede ……………. banka, a.s. se sídlem ……………………., jako zřizovatel účtu prodávajícího a schovatel předmětných akcií (dále „depozitář“) Převod předmětných akcií se uskuteční do pěti pracovních dnů od zaplacení celé kupní ceny v sídle ……………….. banky, a.s. O převodu bude pořízen ve trojím vyhotovení předávací protokol, po jednom výtisku pro každou stranu; třetí výtisk pro depozitáře.

Čl. III

Úrok z prodlení, odstoupení od smlouvy, smluvní pokuta

1. Strany si pro případ prodlení s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy stanovily úrok ve výši 0,05% z hodnoty dlužného plnění za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo oprávněné strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže Kupující nezaplatí ani v dodatečné desetidenní lhůtě mu Prodávajícím poskytnuté.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže Prodávající na něho nepřevede předmětné akcie ani v dodatečné třicetidenní lhůtě mu Kupujícím poskytnuté.

4. V případě odstoupení jsou strany povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění. Oprávněná strana má právo na smluvní pokutu ve výši ……………… Kč (slovy: …………………………. korun českých). Tato smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, po jednom výtisku pro každou stranu; třetí výtisk je určen pro depozitáře.

2. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 

V ……………… dne ……………………

 

Podpisy

Čestné prohlášení jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti

Čestné prohlášení jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti

Čestné prohlášení jednatele společnosti

s ručením omezeným ………………… o splnění podmínek

pro výkon funkce jednatele společnosti

Já, níže podepsaný ……………., r.č. ……………., bytem …………………., jednatel společnosti ………………, s. r. o., sídlem ………………….,

prohlašuji,

že splňuji v souladu s ust. § 135 odst. 2 a § 194 odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění podmínky pro výkon funkce jednatele společnosti, a to všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, kdy zejména jsem osobou bezúhonnou a nemám vůči územním finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky, není u mě dána žádná překážka provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, kdy na můj majetek nebyl prohlášen ani ukončen konkurs, rovněž nedošlo k nucenému vyrovnání, a to ani opětovnému a nebylo navrženo prohlášení konkursu, který však by byl zamítnut pro nedostatek majetku postačující alespoň k úhradě nákladů řízení.

Dále prohlašuji, že u mě nenastala překážka dle § 31a odst. 1 obchodního zákoníku, když jsem nevykonával funkci statutárního orgánu, či člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs.

Své shora uvedené prohlášení prokazuji výpisem z trestního rejstříku.

 

V ………………….…. dne ………………

 

Úředně ověřený podpis:

 

………………………………………………

Příloha: – výpis z trestního rejstříku,

– potvrzení finančního úřadu

Návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Kraskému soudu v ……………………

oddělení obchodního rejstříku

 

Věc:     Návrh na zápis ………………….. do obchodního rejstříku

Podle ustanovení § 3 odst. 2 obch. zák. žádám o zápis do obchodního rejstříku a

navrhuji

provedení následujícího zápisu v obchodním rejstříku:

Obchodní firma: …………………………………..

Bydliště:                       …………………………………..

Identifikační číslo:          ……………………………………..

Předmět podnikání:        ………………………………….

 

V ……………………….. dne …………………………..

 

 

Podpis

 

Přílohy:

Kopie živnostenského listu

Doklad o přidělení identifikačního čísla

Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti

Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti

 

uzavřená mezi

 

1.         Petrem Michálkem, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234

2.         Romanem Kubatou, bytem Karviná, Mokrá 10, r.č. 123456/4321

3.         Jaroslavem Zeleným, bytem Ostrava, Krátká 20, r.č. 123456/1212

 

            společníci společnosti Hračky v.o.s.

 

se dohodli

 

na změně společenské smlouvy společnosti Hračky v.o.s. tak, že čl. III. společenské smlouvy zní:

 

III.

Statutární orgány a obchodní vedení

 

Statutárními orgány společnosti jsou:

1.         Petr Michálek, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234

2.         Roman Kubata, bytem Karviná, Mokrá 10, r.č. 123456/4321

Oba statutární orgány jednají jménem společnosti samostatně, pouze při uzavírání a změně smluv s hodnotou předmětu plnění nad 500 000 Kč jednají oba statutární orgány společně.

Obchodním vedením společnosti pověřují společníci Petra Michálka

 

Tato dohoda se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku.

 

 

V ………………….

 

 

Podpisy

Smlouva o prodeji podniku

Smlouva o prodeji podniku

smluvní strany:

 

……………………………………….

(dále jen prodávající podniku)

 

a

 

……………………………………….

 

(dále jen kupující podniku)

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o prodeji podniku

I.

Prodávající podniku …………………….. prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitého i nemovitého, hmotného i nehmotného, investičního i neinvestičního a veškerého dalšího majetku „podniku“ ………………….. IČ ………………….., s místem podnikání ……………………….

II.

Podnik tvoří následující jeho součásti zahrnuté do prodeje podniku:

1. Budovy………………………………..

2. Movité věci tvořící podnik a zahrnuté do prodeje jsou:

– osobní automobily ………………..

– 10 x PC sestava včetně nainstalovaného legálně získaného software

– veškeré kancelářské potřeby podniku

– veškerý stavební materiál podniku

– veškerý nábytek a ostatní vybavení podniku

III.

1. Z účetnictví je patrné, že podnik byl po dobu celého svého trvání ziskový.

Pohledávky a závazky podniku po lhůtě splatnosti účetnictví podniku žádné k dnešnímu dni neeviduje. Pohledávky a závazky podniku ve lhůtě splatnosti se dle účetnictví podniku k dnešnímu dni shodou okolností prakticky kryjí.

2. Na běžném podnikovém účtu číslo ……………… vedeném u Erst Banky je v současné době částka ve výši ………………. Kč (………………………. korun českých).

V pokladně podniku je částka ……………………. Kč (……………………….. korun českých). Zaměstnanci dostávají výplaty výhradně na své bankovní účty.

Finanční zůstatek na uvedeném bankovním účtu a v pokladně podniku je zahrnut do prodeje podniku a prodávající podniku se zavazuje, že do tří dnů od podpisu této smlouvy převede tyto prostředky na bankovní účet kupujícího podniku č. …………………………., vedený Komerční bankou.

IV.

1. Součástí podniku zahrnutou ze zákona do prodeje podniku jsou i školení a zkušení zaměstnanci tohoto podniku, kteří jsou uvedeni v příloze č. 8 této smlouvy včetně jejich pracovních smluv.

2. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů ze zákona přecházejí ve všech ohledech a za každých okolností podle § 480 obchodního zákoníku na kupujícího podniku. Smluvní strany se dohodly, že se tak stane dnem následujícím po dni podpisu této smlouvy, tj. zítra.

V.

Prodávající podniku prodává podnik včetně všech jeho součástí uvedených dle této smlouvy kupujícímu podniku za celkovou částku ………………………….Kč (………………………. korun českých).

Kupující podniku tento podnik včetně jeho všech součástí za kupní cenu …………………………Kč (…………………………korun českých) kupuje.

Kupující podniku se zavazuje, že celou kupní cenu za podnik uhradí do tří dnů od podpisu této smlouvy na bankovní účet prodávající podniku.

VI.

Prodávající podniku se zavazuje, že do sedmi pracovních dnů od podpisu této smlouvy bude dle zákona informovat všechny zákazníky, dodavatele a partnery podniku o tom, že podnik prodal.

VII.

1. Ke dni podpisu této smlouvy prodávající podniku předal a kupující podniku převzal všechny věci a práva, jež byly zahrnuty do prodeje, a sice ve stavu tak, jak stojí a leží včetně celého předchozího účetnictví podniku a pracovněprávních závazků podniku

2. O převzetí podniku se sepíše zvláštní předávací protokol, který obě strany této smlouvy podepíší.

Převzetím věcí přechází nebezpečí nahodilé škody na těchto věcech z prodávajícího podniku na kupujícího podniku. Stejně tak na něj přechází odpovědnost za škodu způsobená provozem podniku.

VIII.

1. Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu této smlouvy.

2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními, úředně ověřenými podpisy.

3. Tato smlouva byla vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři jsou určeny pro příslušný katastr nemovitostí a po jednom si ponechá každá ze smluvních stran.

 

V …………………..dne ……………………

 

Prodávající podniku ………….

 

Kupující podniku………………

 

Přílohy:

1. Živnostenský list prodávajícího a kupujícího podniku

2. Výpis z katastru nemovitostí …………………….

3. Kupní smlouva ze dne ……………. a výpis z katastru nemovitostí …………….

4. Znalecký posudek …………………………..

5. Soupis věcí movitých jež jsou součástí podniku

6. Účetní, spisová dokumentace podniku.

7. Soupis PC a jejich programů

8. Soupis zaměstnanců a originály pracovních smluv.

9. Veškeré doklady k osobním vozům …………………….