Smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce

Věřitel

 

jméno …………………, r.č. ……………………….bytem ……………………

 

 

Dlužník

 

jméno …………………, r.č. ……………………….bytem ……………………

 

Čl. 1

Předmět smlouvy

 

Věřitel půjčuje dlužníkovi peněžní prostředky ve výši ……… Kč. Věřitel předal tyto peněžní prostředky dlužníkovi v hotovosti při podpisu smlouvy, což dlužník svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje.

Čl. 2

Splatnost

 

Dlužník se zavazuje peněžní prostředky věřiteli vrátit, a to nejpozději do ………… Dlužník se dále zavazuje zaplatit věřiteli úroky z půjčené částky ve výši ……… Úroky jsou splatné společně s jistinou. V případě částečného plnění se každé plnění započítává nejprve na jistinu, až poté na úroky.

Čl. 3

Závěrečná ujednání

 

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

 

 

V ………… dne …………..

 

 

Podpisy:      ………………………       ………………………

 

(věřitel)            (dlužník)