Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru

 

 

………………………………….

            jako věřitel,

 

            a

 

…………………………….

            jako dlužník,

uzavřeli dnešního dne tuto

 

Smlouvu o úvěru

 

I.

Věřitel se zavazuje, že dlužníkovi na jeho žádost poskytne nejpozději do 1 měsíce od doručení jeho písemné žádosti úvěr ve výši ………….., (slovy ……………. korun českých).

Výplata peněžní částky odpovídající úvěru bude provedena převedením peněz na účet dlužníka č. ………………….. u ……………………. banky.

 

II.

Dlužník se zavazuje platit věřiteli ode dne poskytnutí do dne vrácení peněžních prostředků (včetně) úroky z dlužné částky, jejichž roční sazba činí ………… %.

 

III.

Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli půjčenou částku k jeho rukám nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bude o vrácení věřitelem požádán. Je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky i dříve.

Věřitel není oprávněn požádat dlužníka o vrácení půjčené částky před ………………………………

 

IV.

Úroky dohodnuté v čl. II. této smlouvy jsou splatné nejpozději spolu se závazkem vrátit půjčenou částku, jak je uvedeno v předchozím článku.

 

V.

Pro případ prodlení se dlužník zavazuje platit věřiteli od prvního dne prodlení kromě úroků sjednaných v čl. II. shora ještě úroky z prodlení z dlužné částky včetně úroků podle čl. II., s nimiž je v prodlení, a to ve stejné výši jako úroky podle čl. II.

 

VI.

Dlužník je oprávněn uplatnit nárok na poskytnutí úvěru do ………………………. Neuplatněním v této lhůtě uvedený nárok zaniká.

 

VII.

Před poskytnutím úvěru může dlužník vypovědět tuto smlouvu s okamžitou účinností a věřitel ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dlužníkovi.

 

VIII.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

 

 

V ………………… dne ………………….

 

 

Podpisy