Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

 

Dne…………..

 

uzavřeli

pan/í ………………………………., r.č. ……………………………, bydliště …………………………..

 

a

 

pan/í ………………………………., r.č. ……………………………, bydliště …………………………..

 

tuto

 

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě

 

I.

 

Pan ……………………… je vlastníkem ……………………………(věc)

 

II.

 

Účastníci této smlouvy se dohodli uzavřít do ………………. kupní smlouvu, podle níž prodá ……………………uvedenou věc panu ………………………….za kupní cenu ………………………..(slovy)……………………………………

 

III.

 

Věc bude zaplacena a předána kupujícímu při podpisu kupní smlouvy na adrese shora uvedené.

 

IV.

 

Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

 

 

 

V …………………….

 

…………………………………….                                              ……………………………………………………