Smlouva o zániku věcného břemene

Povinný

………………….

………………….

………………….

            jako vlastník nemovitosti,

 

 

Oprávněný

…………………

…………………

………………..

            jako oprávněný z věcného břemene,

 

 

uzavírají tuto

 

smlouvu o zániku věcného břemene:

 

I.

 

Povinný je vlastníkem zahrady p. č. … Zahrada je zapsána jako jeho vlastnictví v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, katastrální území …………, obec ………….

 

II.

 

Povinný uzavřel s oprávněným uzavřeli dne …………. smlouvu o zřízení věcného břemene, podle níž je …………………….oprávněna bezplatně užívat zahradu uvedenou v článku I. Hodnota věcného břemene byla stanovena částkou …………………. Kč. Smlouva byla registrována Státním notářstvím v …………….. dne ……………… pod sp. zn. ……………….

 

III.

 

Účastníci této smlouvy bezplatně ruší věcné břemeno dohodnuté ve smlouvě uvedené v článku II.

 

 

IV.

K zániku práva odpovídajícímu věcnému břemenu je potřebný vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ……………., Katastrální pracoviště ……………….

 

 

V.

 

Na základě této smlouvy lze vklad do katastru zapsat na listu vlastnictví č. …………….. pro katastrální území ……………………. u Katastrálního úřadu ……………….., Katastrální pracoviště v …………….

 

takto:

 

V části CLV: zánik věcného břemene užívání pro ……………………, r. č. ……………………….

 

Ostatní části beze změny.

 

 

V ……………………. dne ………………….

                       

Podpis                                                               Podpis