Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení – nebyl porušen právní předpis

Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení – nebyl porušen právní předpis

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Krajský úřad ………………….. kraje, odbor ……….. .. příslušný nadřízený správní orgán podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 97 odst. 1 správního řádu se přezkumné řízení ve věci pravomocného rozhodnutí Obecního/Městského úřadu ………………… ze dne ………….., č.j. …………………. ve věci ……………………

 

z a s t a v u j e

 

z důvodu  zjištění, že nebyl porušen právní předpis.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se uvedou důvody, které vedou nadřízený správní orgán k závěru, že nebyl porušen právní předpis a proto je nezbytné přezkumné řízení zastavit.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

 

 

V ………………… dne ……………………….

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           toto usnesení se pouze poznamenává do spisu

–           účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí