Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu

Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu

 

Komu………………………….

…………………………………

 

 

Věc:     Výpověď nájmu bytu č. …….. na ulici …………č.p……….v obci …………….

 

 

Na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne ………….. máte na dobu neurčitou pronajatý byt č. …….. na ulici …………č.p……….v obci ……………. (dále jen „byt“).

 

Jelikož i přes písemnou výstrahu, kterou jsem Vám zaslal doporučeným dopisem dne …….. nadále hrubě porušujete dobré mravy v domě,

 

 

vypovídám Vám tímto nájem bytu.

 

 

Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž Vám bude tato výpověď doručena.

 

Podle ustanovení § 712 odst. 5 věta první občanského zákoníku nemáte právo na bytovou náhradu, stačí při vyklizení poskytnout přístřeší.

 

Podle § 711 odst. 5 občanského zákoníku máte právo do šedesáti dnů ode dne doručení této výpovědi podat žalobu na určení neplatnosti této výpovědi k soudu. Pokud žalobu na určení neplatnosti této výpovědi v uvedené lhůtě nepodáte, jste povinen se všemi, kdo by se v bytě s Vaším souhlasem zdržovali, po uplynutí výpovědní lhůty byt vyklidit a vyklizený mi předat.

 

 

V ………………………

 

……………………………