Žaloba na náhradu zisku ušlého z důvodu prodlení s provedením díla

Žaloba na náhradu zisku ušlého z důvodu prodlení s provedením díla

 

Soudu v ………………………….

 

Žalobce:           ………………………..

.

Žalovaný:          ………………………

 

o náhradu ušlého zisku

I.

Smlouvou ze dne ………….. uzavřenou podle § 536 anásl. obch. zák. se žalovaný zavázal, že pro žalobce provede ………………………..Dobu plnění dohodli účastníci smlouvy do ……………………

Důkaz:  Smlouva ze dne …………………….

II.

Žalovaný svou povinnost předat předmět díla včas nesplnil; k předání předmětu díla došlo až ………………….. Tím vznikla žalobci škoda spočívající v ušlém zisku …………………… Nárok na úhradu tohoto ušlého zisku žalobce při předání předmětu díla neuznal, což zachytili účastníci v zápise o předání.

Důkaz:  Zápis o převzetí předmětu díla ze dne ……………………..

Znalecký posudek o zisku ……………………

III.

Proto žalobce navrhuje, aby ………. soud ……………. vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu ušlého zisku ………………Kč.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši . …………………. Kč.

 

V ………………dne ……………………

 

Přílohy:

dle textu