Žaloba na určení existence závazku

Žaloba na určení existence závazku

Soudu v …………………..

Žalobce: …………………………………

Žalovaný: …………………………..

Dvojmo

o určení existence závazkového vztahu

I.

Dne ………………. žalobce vyhotovil písemný návrh kupní smlouvy, jímž žalovanému navrhl, aby jako prodávající s žalobcem jako kupujícícím uzavřel smlouvu, jejímž předmětem měla být dodávka výrobků specifikovaných v návrhu druhem, množstvím a jakostí, v navržené lhůtě pro dodání, za navrženou cenu, specifikovanou pro jednotlivý kus.

Důkaz:  návrh smlouvy ze dne ………………….

II.

Návrh smlouvy jsme žalovanému zaslali doporučeně poštou dne …………………. Ve lhůtě pro potvrzení návrhu, kterou jsme v návrhu uvedli do …………….., jsme obdrželi dopis žalovaného z 5………………., označený jako „potvrzení smlouvy“. V tomto dopise žalovaný projevil souhlas s navrženým předmětem i časem dodání, avšak oproti našemu požadavku, aby cena jednoho kusu činila Kč ……………., uvedl, že dodávku uskuteční za cenu jednoho kusu Kč ………….

Důkaz:  dopis žalovaného ze dne ………………..

III.

Na zmíněný dopis jsme nereagovali. Dne ……………… jsme obdrželi výzvu žalovaného z ……….., v níž nás žádal o upřesnění některých podrobností ohledně místa dodání zboží, vzhledem k tomu, že se již blíží konec lhůty uvedený jako lhůta dodání v našem návrhu smlouvy. Reakcí na tuto výzvu byl náš dopis z …………………. V něm jsme odmítli požadované údaje sdělit s tím, že podle našeho názoru je požadavek žalovaného bezpředmětný, když kupní smlouva nebyla uzavřena.

Důkaz:  výzva ze dne ……………………

dopis žalobce ze dne ……………………

IV.

V dopise ze dne …………………. pak žalovaný zaujal názor, že k uzavření kupní smlouvy došlo, a sice ve znění našeho návrhu smlouvy, který byl změněn ohledně kupní ceny ve smyslu jeho protinávrhu ze dne …………………..

Důkaz:  dopis žalovaného ze dne ……………………

V.

Vzhledem k tomu, že je třeba před uplynutím navržené doby dodání (…………….) napevno postavit, zda smlouva platně vznikla, resp. zda závazek byl platně založen, navrhujeme vydání tohoto

rozsudku:

Určuje se, že kupní smlouva mezi žalobcem a žalovaným podle návrhu žalobce ze dne ……………… nebyla platně uzavřena.

Závazkový vztah ve smyslu uvedeného návrhu nevznikl.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

Příloha: dle textu

 

V ………………….dne …………………..