Dohoda o náhradě škody

DOHODA MEZI OBVINĚNÝM A POŠKOZENÝM

O NÁHRADĚ ŠKODY

Podle § 307 trestního řádu

Obviněný: …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

a

Poškozený: …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

zastoupená právním zástupcem …………………………….

Uzavřeli dnešního dne tuto dohodu o náhradě škody podle § 307 trestního řádu.

I.

Obviněný …………….. je obžalobou spisová zn. ………………….. podanou dne …………….. u Okresního soudu …………….. obžalován ze spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odstavce 1 trestního zákona.

II.

Trestného činu uvedeného v odstavci I. se dle obžaloby dopustil obviněný tím, že jako zaměstnanec poškozené společnosti, pracující na pozici prodejce komunikační techniky, si dne ………………. přisvojil …………………… v ceně 33.205 Kč patřící poškozenému a tento později prodal. Tím způsobil na majetku poškozeného nikoliv nepatrnou škodu.

III.

Obviněný …………….. přiznává, že výše uvedený skutek spáchal a na základě toho, podle své svobodné vůle, uzavírá s poškozeným tuto dohodu o náhradě způsobené škody ve výši 33.205 Kč.

IV.

Obviněný …………….. se touto dohodou zavazuje uhradit způsobenou škodu ve 10 měsíčních splátkách. První splátku uhradí poškozenému při podpisu této dohody a následující splátky vždy do konce kalendářního měsíce.

V.

Poškozený i obviněný na základě své svobodné vůle souhlasí s touto dohodou a důkaz toho připojují své podpisy.

V …………….. dne …………………

 

…………………        ……………………