Žádost o přiznání náhrady nákladů poškozeného

ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ POŠKOZENÉHO

Podle § 154 a § 155 odstavce 1 trestního řádu

 

V …………….., dne …………………

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ……………..

Věc: žádost o úhradu nákladů ve výši …………….. Kč vzniklých při trestním řízení Spisová zn. ……………..

Poškozený:            …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

Odsouzený:            …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

 

Rozsudkem z …………….. byl v trestní věci vedené u Městského soudu …………….. pod spisovou zn. …………….. obžalovaný …………….. uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odstavce 2 trestního zákona. Rozsudek nabyl právní moci dne 9. září 2008.

Za spáchání uvedeného trestného činu byl odsouzenému uložen trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců a jeho výkon mu byl odložen na zkušební dobu v trvání 3 let. Současně s podmíněným trestem odnětí svobody byla odsouzenému uložena povinnost nahradit naší společnosti způsobenou škodu ve výši 200 000,- Kč.

Ve výše uvedené trestní věci zastupoval naši společnost zmocněnec ………………………, jehož plná moc je součástí trestního spisu a který v uvedené trestní věci provedl následující úkony:

 

Při stanovení výše jednoho úkonu právní pomoci zmocněnec vycházel z ustanovení § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. – předmět řízení 200 000,- Kč. Náklady zmocněnce jsme uhradili dne …………………, o čemž svědčí předložený doklad, který je součástí žádosti.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhujeme v souladu s ustanovením § 154 trestního řádu, aby Městský soud …………….. rozhodl tak, že odsouzený …………….. je povinen nahradit poškozené společnosti …………………., náklady vzniklé přibráním zmocněnce při uplatňování nároků na náhradu škody v částce 14 750 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

 

……………………………..