Archiv štítku: Trestní právo

Dohoda o náhradě škody

DOHODA MEZI OBVINĚNÝM A POŠKOZENÝM

O NÁHRADĚ ŠKODY

Podle § 307 trestního řádu

Obviněný: …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

a

Poškozený: …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

zastoupená právním zástupcem …………………………….

Uzavřeli dnešního dne tuto dohodu o náhradě škody podle § 307 trestního řádu.

I.

Obviněný …………….. je obžalobou spisová zn. ………………….. podanou dne …………….. u Okresního soudu …………….. obžalován ze spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odstavce 1 trestního zákona.

II.

Trestného činu uvedeného v odstavci I. se dle obžaloby dopustil obviněný tím, že jako zaměstnanec poškozené společnosti, pracující na pozici prodejce komunikační techniky, si dne ………………. přisvojil …………………… v ceně 33.205 Kč patřící poškozenému a tento později prodal. Tím způsobil na majetku poškozeného nikoliv nepatrnou škodu.

III.

Obviněný …………….. přiznává, že výše uvedený skutek spáchal a na základě toho, podle své svobodné vůle, uzavírá s poškozeným tuto dohodu o náhradě způsobené škody ve výši 33.205 Kč.

IV.

Obviněný …………….. se touto dohodou zavazuje uhradit způsobenou škodu ve 10 měsíčních splátkách. První splátku uhradí poškozenému při podpisu této dohody a následující splátky vždy do konce kalendářního měsíce.

V.

Poškozený i obviněný na základě své svobodné vůle souhlasí s touto dohodou a důkaz toho připojují své podpisy.

V …………….. dne …………………

 

…………………        ……………………

Návrh obžalovaného na odnětí a přikázání věci jinému soudu

NÁVRH OBŽALOVANÉHO  (OBVINĚNÉHO)

NA ODNĚTÍ A PŘIKÁZÁNÍ VĚCI JINÉMU SOUDU

Podle § 25 trestního řádu

V …………….. dne …………..

Krajský soud v …………………

adresa

 

Spisová zn. …………………

Věc:   návrh na odnětí trestní věci spisová zn. ………….., vedené u Okresního soudu …………….. uvedenému soudu a její přikázání jinému soudu stejného stupně v rámci obvodu Krajského soudu v …………………….

Obžalovaný:           …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,    stíhaný pro trestný čin znásilnění podle § 241 odstavce 1 trestního zákona, zastoupený obhájkyní …………………………..

 

Dne …………………… byla Okresnímu soudu …………….., pod spisovou značkou …………………, doručena obžaloba na mou osobu a to pro trestný čin znásilnění podle § 241 odstavce 1 trestního zákona.

Výše uvedeného skutku jsem se, podle názoru obžaloby, měl dopustit tím, že jsem, dne …………………… (popis údajného trestného činu)

Domnívám se, že existují následující důležité důvody proto, aby v uvedené věci nebyl činný místně příslušný okresní soud.

Poškozená je zaměstnána na Okresním soudu …………….. jako zapisovatelka a její otec, Petr Novák pracuje na výše uvedeném soudě jako soudce. Proto lze důvodně předpokládat, že se poškozená i její otec znají se soudci trestního úseku a vznikají tak pochybnosti o objektivitě rozhodování uvedeného soudu v dané věci.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji aby Krajský soud v …………………. odňal, v souladu s ustanovením  § 25 trestního řádu, trestní věc, spisová zn. ………………, vedenou u Okresního soudu …………….. tomuto soudu a přikázal ji jinému okresnímu soudu v rámci Krajského soudu v ……………………..

Návrh obžalovaného na vyloučení samosoudce z důvodu podjatosti

NÁVRH OBŽALOVANÉHO (OBVINĚNÉHO) NA VYLOUČENÍ SAMOSOUDCE Z DŮVODU PODJATOSTI

Podle § 30 odstavce 1 trestního řádu

V …………….. dne …………….

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ………………

Věc:               návrh na vyloučení samosoudce ……………… z vykonávání úkonů v trestním řízení ve věci vedené pod spisovou značkou …………….. u Okresního soudu ……………..

Obžalovaný:           …………….., nar. …………….., trvale bytem …………………., stíhaný pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odstavce 1 a 2 trestního zákona, zastoupený obhájkyní ……………………..

Dne ………………. byla Okresnímu soudu …………….., pod spisovou značkou ………………, doručena obžaloba na mou osobu a to pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odstavce 1 a 2 trestního zákona.

Uvedeného trestného činu jsem se měl podle obžaloby dopustit tím, že jsem dne …………………… měl v bytě v ulici Pražské  …………….. napadnout během hádky poškozeného …………………., datum narození ………………….., nožem a způsobit mu závažná poranění.

Vzhledem ke skutečnosti, že poškozený …………………. je, podle mých informací, synovcem samosoudkyně Okresního soudu …………….., ………………, které byla uvedená trestní věc přidělena, domnívám se, že u samosoudkyně …………………….. vznikají pochybnosti o její nestrannosti při rozhodování v dané věci a je tak, pro vztah k poškozenému, vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení v dané věci.

Z výše uvedených důvodů namítám podjatost samosoudkyně ………………. ve věci vedené pod spisovou značkou …………………. u Okresního soudu …………….., a to z důvodů uvedených v § 30 odstavce 1 trestního řádu a navrhuji její vyloučení z úkonů v uvedené věci.

 

……………..

Odpor obviněného proti trestnímu příkazu

ODPOR OBVINĚNÉHO PROTI TRESTNÍMU PŘÍKAZU

Podle § 314g a  § 314e trestního řádu

V ……………. dne ……………

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ……………..

Věc: odpor obviněného proti trestnímu příkazu spisová zn. …………….. ze dne 12. září 2008

Obviněný:    …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

Samosoudce okresního soudu …………….. vydal dne  12. září 2008 trestní příkaz …………….., kterým   mne uznal vinným z trestného činu krádeže podle § 247 odstavce 1 a 2 trestního zákona. Uvedený trestní příkaz mi byl doručen dne 15. září 2008.

Za uvedený trestný čin mi byl uložen trest odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu dvou let.

Vzhledem ke skutečnosti, že se v uvedené trestní věci cítím nevinen, podávám tímto proti shora uvedenému trestnímu příkazu odpor.

……………..

Oznámení obžalovaného o zvolení obhájce pro trestní řízení

OZNÁMENÍ OBŽALOVANÉHO (OBVINĚNÉHO)

O ZVOLENÍ OBHÁJCE PRO TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Podle § 33 odstavce 1 trestního řádu

 

V …………….., dne ……………

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ……………..

 

Věc: oznámení o zvolení obhájce pro trestní řízení

Obžalovaný:           …………….., nar. …………….., trvale bytem …………………., stíhaný pro trestný čin krádeže podle § 247 odstavce 1a 2 trestního zákona

Dne ……………… byla Vašemu soudu, pod spisovou značkou ………………, doručena obžaloba na mou osobu a to pro trestný čin krádeže podle § 247 odstavce 1a 2 trestního zákona.

Tímto Vám oznamuji, že jsem ve výše uvedené trestní věci využil svého práva daného zákonem a v souladu s ustanoveními § 33 odstavce 1 trestního řádu jsem si zvolil za svou obhájkyni ………………………

Spolu s tímto oznámením předkládám v příloze plnou moc zvolené obhájkyně ze dne 14. září 2008.

……………..

Příloha: plná moc ze dne …………………

Prohlášení o zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním

PROHLÁŠENÍ O ZPĚTVZETÍ SOUHLASU

POŠKOZENÉHO S TRESTNÍM STÍHÁNÍM

Podle § 163 trestního řádu

V …………….. dne …………….

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ……………..

Věc: prohlášení o zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním podle § 163 trestního      řádu

Poškozený: …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

Obžalovaná: …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

stíhaná pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) trestního zákona.

K Vašemu soudu byla, pod spisovou značkou …………….., podána obžaloba mé dcery ………………. pro spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) trestního zákona. Uvedeného trestného činu se měla obžalovaná ………………… dopustit tím, že dne …………………. odcizila z parkovacího místa před domem na mém pozemku na adrese mého trvalého bydliště můj osobní automobil ……………………

Po zralé úvaze, nikoliv v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností, jsem se rozhodl, že využiji svého práva daného zákonem, konkrétně ustanovením § 163 odstavce 2 trestního řádu a souhlas s trestním stíháním své dcery …………………… v trestní věci vedené u Městského soudu …………….. pod spisovou značkou …………….. tímto výslovně beru zpět.

 

……………..

Souhlas poškozeného s trestním stíháním

SOUHLAS POŠKOZENÉHO S TRESTNÍM STÍHÁNÍM

Podle § 163 trestního řádu

V …………….. dne ……………..

Policie ČR – Okresní ředitelství ……………

Služba Kriminální policie a vyšetřování

adresa

 

ČTS: …………………………

Věc: udělení souhlasu poškozeného s trestním stíháním podle § 163 trestního řádu

Poškozený: …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

Obviněná:                …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

stíhaná pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) trestního zákona.

Dne …………….. mi byl odcizen z parkovacího místa před domem na mém pozemku na adrese mého trvalého bydliště osobní automobil …………….. v ceně ………….. Kč. Proto jsem dne …………………. podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin krádeže.

Dne ………………. mi bylo pracovníky Policie ČR sděleno, že se výše uvedeného činu měla dopustit moje dcera ………………., datum narození ………………, trvale bytem …………………..

Pracovníky Policie ČR jsem byl poučen, že, vzhledem k tomu, že vyšetřovaná je moje dcera, lze proti ní vést trestní stíhání ve shora uvedené věci pouze za předpokladu, že k jejímu stíhání udělím souhlas.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dávám, v souladu s ustanovením § 163 trestního řádu souhlas s trestním stíháním své dcery ………………………..

……………..

Žádost o přiznání náhrady nákladů poškozeného

ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ POŠKOZENÉHO

Podle § 154 a § 155 odstavce 1 trestního řádu

 

V …………….., dne …………………

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ……………..

Věc: žádost o úhradu nákladů ve výši …………….. Kč vzniklých při trestním řízení Spisová zn. ……………..

Poškozený:            …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

Odsouzený:            …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

 

Rozsudkem z …………….. byl v trestní věci vedené u Městského soudu …………….. pod spisovou zn. …………….. obžalovaný …………….. uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odstavce 2 trestního zákona. Rozsudek nabyl právní moci dne 9. září 2008.

Za spáchání uvedeného trestného činu byl odsouzenému uložen trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců a jeho výkon mu byl odložen na zkušební dobu v trvání 3 let. Současně s podmíněným trestem odnětí svobody byla odsouzenému uložena povinnost nahradit naší společnosti způsobenou škodu ve výši 200 000,- Kč.

Ve výše uvedené trestní věci zastupoval naši společnost zmocněnec ………………………, jehož plná moc je součástí trestního spisu a který v uvedené trestní věci provedl následující úkony:

 

Při stanovení výše jednoho úkonu právní pomoci zmocněnec vycházel z ustanovení § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. – předmět řízení 200 000,- Kč. Náklady zmocněnce jsme uhradili dne …………………, o čemž svědčí předložený doklad, který je součástí žádosti.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhujeme v souladu s ustanovením § 154 trestního řádu, aby Městský soud …………….. rozhodl tak, že odsouzený …………….. je povinen nahradit poškozené společnosti …………………., náklady vzniklé přibráním zmocněnce při uplatňování nároků na náhradu škody v částce 14 750 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

 

……………………………..

Žádost obviněného o ustanovení jiného obhájce

ŽÁDOST OBVINĚNÉHO O USTANOVENÍ JINÉHO OBHÁJCE

Podle § 40 trestního řádu

V …………….. dne …………………..

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ……………..

Věc: žádost o ustanovení jiného obhájce v trestní věci vedené u PČR SKPV,

ČTS: ………………………

Obviněný:    …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

stíhaný pro trestný čin podvodu podle § 250 odstavce 3 trestního zákona,           zastoupený obhájkyní …………………………

V trestní věci vedené u PČR SKPV, ČTS: …………………… mi bylo dne ………………, podle § 160 odstavce 1 trestního řádu sděleno obvinění pro trestný čin podvodu podle § 250 odstavce 3 trestního zákona. Toho jsem se měl dopustit společně se  spoluobviněnými …………….., nar. …………………. a ………………….., nar. ………………, kteří jsou v předmětné věci také stíháni. Já spáchání uvedené trestné činnosti popírám, zatímco oba ostatní obvinění tvrdí, že jsem trestný čin spáchal pouze já.

Obhájkyní mi byla, z důvodů uvedených v ustanovení § 36 odstavce 3 trestního řádu, ustanovena ……………………  a to rozhodnutím Okresního soudu …………….. ze dne …………………., spisová značka ………………………. Výše uvedená obhájkyně ………………………… byla zároveň ustanovena také obhájkyní spoluobviněného …………………………… Tato skutečnost vyplývá z našeho trestního spisu ČTS: ………………………….

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že moje zájmy jsou v rozporu se zájmy spoluobviněných. Protože moje obhájkyně je zároveň obhájkyní spoluobviněného …………………, domnívám se, že zde dochází ke kolizi zájmu mých a mého spoluobviněného …………………… To je, podle mého názoru, důležitý důvod pro který by měla být má obhájkyně ……………………… zproštěna povinnosti mě obhajovat v předmětné trestní věci a měl by mi být ustanoven obhájce jiný.

Proto žádám, aby byla …………………., v souladu s ustanoveními § 40 trestního řádu zproštěna povinnosti mě, ve věci vedené u PČR SKPV, ČTS: …………………., obhajovat a byl mi ustanoven obhájce nový.

……………..