Návrh obžalovaného na odnětí a přikázání věci jinému soudu

NÁVRH OBŽALOVANÉHO  (OBVINĚNÉHO)

NA ODNĚTÍ A PŘIKÁZÁNÍ VĚCI JINÉMU SOUDU

Podle § 25 trestního řádu

V …………….. dne …………..

Krajský soud v …………………

adresa

 

Spisová zn. …………………

Věc:   návrh na odnětí trestní věci spisová zn. ………….., vedené u Okresního soudu …………….. uvedenému soudu a její přikázání jinému soudu stejného stupně v rámci obvodu Krajského soudu v …………………….

Obžalovaný:           …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,    stíhaný pro trestný čin znásilnění podle § 241 odstavce 1 trestního zákona, zastoupený obhájkyní …………………………..

 

Dne …………………… byla Okresnímu soudu …………….., pod spisovou značkou …………………, doručena obžaloba na mou osobu a to pro trestný čin znásilnění podle § 241 odstavce 1 trestního zákona.

Výše uvedeného skutku jsem se, podle názoru obžaloby, měl dopustit tím, že jsem, dne …………………… (popis údajného trestného činu)

Domnívám se, že existují následující důležité důvody proto, aby v uvedené věci nebyl činný místně příslušný okresní soud.

Poškozená je zaměstnána na Okresním soudu …………….. jako zapisovatelka a její otec, Petr Novák pracuje na výše uvedeném soudě jako soudce. Proto lze důvodně předpokládat, že se poškozená i její otec znají se soudci trestního úseku a vznikají tak pochybnosti o objektivitě rozhodování uvedeného soudu v dané věci.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji aby Krajský soud v …………………. odňal, v souladu s ustanovením  § 25 trestního řádu, trestní věc, spisová zn. ………………, vedenou u Okresního soudu …………….. tomuto soudu a přikázal ji jinému okresnímu soudu v rámci Krajského soudu v ……………………..