Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru:

se dohodli ve smyslu ustanovení § 49 zákoníku práce, že pracovní poměr zaměstnance založený pracovní smlouvou ze dne ……………….. skončí dnem ……………… K rozvázání pracovního poměru došlo na základě žádosti zaměstnance v důsledku ……………….

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V ………………dne……………….

Podpisy