Dohoda o započtení pohledávek

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Společnost A:

a

Společnost B:

(společně dále také „smluvní strany“)

 

uzavřeli dnešního dne tuto

dohodu o započtení pohledávek

uzavřenou dle § 364 anásl. zákona č. 513/1964 Sb. v platném znění, obchodní zákoník.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. A má vůči B pohledávku z titulu kupní smlouvy ze dne …….. ve výši …………….Kč

2. B má vůči A promlčenou pohledávku z titulu neuhrazené smluvní pokuty ve výši ………… Kč, které byla mezi smluvními sjednána dne ……………….

2.

PŘEDMĚT SMOUVY

Smluvní strany se dohodly, že započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1 této smlouvy.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

V ……………………                                                                 V …………………………..

 

Za společnost A

Za společnost B