Smlouva o vytvoření software

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ SOFTWARE

 

Objednatel:

a

Zhotovitel:

(společně dále také „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřeli tuto

 

smlouvu o vytvoření software

 

dle § 536 anásl. zákona č. 513/1964 Sb. v platném znění, obchodní zákoník.

1.

PŘEDMĚT SMOUVY

1.Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vytvořit počítačový program ……. (dále jen „Program“). Program musí splňovat tyto požadavky ………………………

2. Součástí závazku zhotovitele je instalace na počítače Objednatele a zaškolení 10 pracovníků pro obsluhu programu.

3. Dílo bude předáno vložením programu do počítače objednatele a provedením jeho zkoušek, osvědčujících provozuschopnost.

4. Potvrzením předávacího protokolu vzniká zhotoviteli právo na zaplacení dohodnuté ceny.

2.

ČAS PLNĚNÍ

Dílo bude dokončeno a předáno objednavateli do ……….dnů od data podepsání smlouvy oběma smluvními stranami

2.

CENA ZA DÍLO

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za Program činí ……………… Kč (slovy:……………. korun českých).

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě smluvní strany se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy. Po dobu ……. měsíců od předání díla bude zhotovitel odstraňovat všechny závady programu, související s jeho plněním, a to do …….. hodin po jejich nahlášení.

2.Objednatel bude předaný program užívat pouze pro svou potřebu a nepodrobí ho žádným úpravám.

3.Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

V …… dne……

 

Objednatel                                          Zhotovitel