Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

Obec ………….

Nařízení č. …/200.,

kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

 

 

Rada obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. …  usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 

 

Čl. 1

Maximální cena

 

 (1)       Maximální cena za služby parkovišť činí za:  

a)         automobil osobní  

–           stání do 30 minut                                              … Kč,

–           stání do 1 hodiny                                                          … Kč,

–           stání  do  24  hodin                                           … Kč,

–           stání za každých dalších i započatých 24  hodin    … Kč,

b)         motocykl       

–           stání do 30 minut                                              … Kč,

–           stání do 1 hodiny                                                          … Kč,

–           stání  do  24  hodin                                           … Kč,

–           stání za každých dalších i započatých 24  hodin    … Kč.

c)  autobus  

–           stání do 30 minut                                              … Kč,

–           stání do 1 hodiny                                                          … Kč,

–           stání  do  24  hodin                                           … Kč,

–           stání za každých dalších i započatých 24  hodin    … Kč,

d)         automobil nákladní

–           stání do 24 hodin                                              … Kč,

–           stání za každých dalších i započatých 24  hodin    … Kč.

 

(2)        Maximální cena za službu zahrnuje přijetí a vydání vozidla,  určení místa k jeho stání, vydání dokladu o počátku a délce trvání služby a její ceně. 

 

(3)        Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu1). 

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

            Zrušuje se nařízení č. …/200. ,  kterým … … .

 

 

Čl. 3

Účinnost

          Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Jméno Příjmení                                                                                  Jméno  Příjmení

      místostarosta                                                                                           starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

________________________

1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.