Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel

Obec ………….

 

 

Nařízení č. …/200.,

kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel

 

 

Rada obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usnesla vydat  na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004  ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  toto nařízení:

 

 

Čl. 1

Maximální cena

             (1) Maximální cena za nucený odtah jednoho vozidla odtahovým vozidlem podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1) činí:

                        a)   odtah úplný                                                                                                           …  Kč,

            b)         odtah neúplný                                                                                      …  Kč.

 

                        (2)        Maximální cena za nucený odtah jednoho vozidla po dopravní nehodě činí… Kč.

(3)        Maximální cena, bez ohledu na typ a druh vozidla použitého k odtahu, zahrnuje:

a)         u odtahu úplného: jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace odtahovaného vozidla, výkon na místě (naložení) s použitím navijáku nebo mechanické ruky, pořízení písemného záznamu o výkonu, převezení odtahovaného vozidla na určené parkoviště, složení pomocí navijáku nebo mechanické ruky a předání obsluze parkoviště,

            b)         u odtahu neúplného: jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace odtahovaného vozidla, výkon na místě (naložení) s použitím navijáku nebo mechanické ruky, složení vozidla zpět na místo a pořízení písemného záznamu o přerušení výkonu s potvrzením o jeho předání provozovateli.

(4) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu2).

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se nařízení č. … /200., kterým …… .

 

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá  účinnosti dnem … … 200. .

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Jméno Příjmení                                                                                 Jméno Příjmení

      místostarosta                                                                                           starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

___________________________________

1) Např. zákon č.361/2000 Sb., o provozu a pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

    komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.