Nařízení o zákazu vstupu do lesů (katastrální území)

Obec … …

 

Nařízení  … č.  /200.,

o zákazu vstupu do lesů

 

 

Rada obce … … se na svém zasedání dne … … usnesením č. ….. usnesla vydat na základě § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), toto nařízení:                        

 

 

Čl. 1

 

Zakazuje se vstup do lesa na katastrálním území ….  za účelem …… (např. provedení letecké chemické ochrany lesních porostů proti např. obaleči modřínovému).

 

 

Čl. 2

 

           Toto nařízení nabývá účinnosti dnem ….  a platnosti pozbývá dne …….

 

                         Podpis                                                                                           Podpis

                 …………………                                                                       ……………………

                  Jméno Příjmení                                                                            Jméno Příjmení

                   místostarosta                                                                                    starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: