Návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

Návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

 

Soudu v ……………………………

 

Navrhovatel: …………………………..

 

Odpůrce: ………………………….

o zrušení účasti společníka ve společnosti podle § 148 odst. 1 obch. zák.

I.

Společenskou smlouvou ze dne ……………………. založili společníci ………………. . společnost ………………….  Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne …………………………..

Důkaz:  Společenská smlouva ze dne …………………………

Výpis z obchodního rejstříku

II.

Ve dnech ………………….. se konala pravidelná jednání valné hromady .společnosti……………………. Na tato jednání jsem nebyl pozván a nebyl mi ani zaslán zápis z jednání, a to přesto, že jsem dne ………………….. doporučeným dopisem adresovaným společnosti upozornil, že případné svolání jarní valné hromady bez mé účasti budu považovat za důvod pro zrušení mé účasti ve společnosti soudem.

Důkaz:  Kopie dopisu ze dne ………………………

zápisy a seznamy přítomných z jednání valných hromad ……………………….

III.

Vyloučení z účasti na valných hromadách společnosti považuji za důvod pro zrušení mé účasti ve společnosti ………………. a proto navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení:

Účast ……………………. ve společnosti ……………………….. se sídlem ……………………………., se zrušuje.

Odpůrce je povinen nahradit navrhovateli náklady řízení ve výši ……………….. Kč.

 

 

V ……………………. dne ……………….

 

 

Podpis