Návrh na zrušení obchodní společnosti

Návrh na zrušení obchodní společnosti

 

Soudu v ……………………..

 

Navrhovatel: ………………………………..

 

Další účastník řízení: ( společnost) ………………………..

 

Návrh na zrušení obchodní společnosti ……………………….. podle § 152 obch. zák.

Dvojmo

Kolky za 1000,– Kč

 

Přílohy:

–          kopie rozvahy k ………………………

–          kopie výkazu zisků a ztrát k ……………………….

–          kopie účetních závěrek za roky …………………….

–          kopie osvědčení likvidátora

–          souhlas …………………….. se jmenováním likvidátorem ze dne …………………. a kopie jeho osvědčení

I.

Společenskou smlouvou ze dne ……………… jsme založili obchodní společnost ……………………. (dále jen „společnost“). Od …………………….. je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………………………..

Důkaz:  společenská smlouva z …………………….

výpis z obchodního rejstříku …………………….

II.

Společnost hospodaří od ………………………. se ztrátou. Po dobu delší než dva roky tedy nedosahuje čistého zisku.

Důkaz:  účetní závěrky za rok ……………………… (viz sbírka listin ……………………..)

výkaz zisků a ztrát a rozvaha k ……………….

III.

Podle § 152 obch. zák. se mohou společníci u soudu domáhat zrušení společnosti z důvodů a za podmínek stanovených ve společenské smlouvě.

V čl. …………………… shora uvedené společenské smlouvy je zakotveno právo společníka domáhat se podle § 152 obch. zák. zrušení společnosti soudem, pokud společnost po dobu delší než dva roky nedosahuje čistého zisku.

Jako společník společnosti ………………… využívám své uvedené právo a činím tento návrh. Jako likvidátora navrhuji …………………….., jenž k tomu má potřebnou kvalifikaci.

Důkaz:  osvědčení likvidátora ………………..

IV.

S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soud vydal toto

 

usnesení:

 

Obchodní společnost ………………………., se sídlem ………………………………, se zrušuje s likvidací.

Likvidátorem společnosti jmenuje soud ……………………..

Společnost ……………………………….. je povinna nahradit navrhovateli náklady řízení do tří dnů od právní moci usnesení

 

V …………………. dne …………………….

Podpis

 

 

SOUHLAS SE JMENOVÁNÍM LIKVIDÁTOTREM

Já níže podepsaný ………………………. ., souhlasím s tím, abych byl jmenován likvidátorem obchodní společnosti …………………….. se sídlem L…………………….

 

 

V …………………. dne …………………….

 

Podpis