Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Obec ………………

 

Obecně závazná vyhláška  č.  …/ 200. ,

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 10 písmeno a) a c)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

                       

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci

nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou  bezpečnosti,

zdraví  a majetku

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

a) … (např. veřejné nabízení a poskytování  sexuálních služeb)…,

b) … (např. jízda na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách mimo pozemní komunikace),           

c) … (např. žebrání),

d) … (např. veřejná hudební pouliční produkce),

e) … (např. pohyb a vstup se zvířaty),

f) … (např. jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace),

g) …….. .

 

Čl. 2

Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností

 

(1)        Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno a) je možno vykonávat pouze ……..(přesné označení místa, např. v okruhu …m od budovy Okresního ředitelství Policie ČR) …., a to v době od … do … hodin.

 

(2)        Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno c) je možno vykonávat pouze ………(přesné       označení místa, např. v okruhu …m od budovy Finančního úřadu) … a  … (přesné označení místa) ……., a to v době od  … do … hodin.

 

(3)        Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno d) je možno vykonávat pouze ………(přesné       označení místa, např. …m od budovy Územního pracoviště Krajské hygienické stanice …) ……. a … (přesné označení místa) ……., a to v době od … do … hodin.

 

 

Čl. 3

Zákaz činností  na vymezeném  veřejném prostranství

 

(1)        Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno b) je zakázáno provádět:

a) ………(např. na  plochách veřejné zeleně v parku v ul. ………… a v parku v ul. …………),

b) ………(např. na  ploše náměstí …………., náměstí ………….. ),

c) ………(např. na prostranství u kostela, které je ohraničeno zdmi domů č.p. …, č.p. ……a   č.p.   ……v ulici ……….. a ……….. ).

 

 

(2)        Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno e) je zakázáno vykonávat:

a) …………(např. na dětských hřištích u domů č.p. …, č.p. ….., č.p. ….. a č.p. ….. ),

b) …………(např.v parčíku u domova důchodců),

 

(3)        Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno f) je zakázáno vykonávat na plochách veřejné zeleně.

 

(4)        Veřejná prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 až 3, jsou graficky znázorněna v přílohách č.1 až 3 této obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

            Podpis                            Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení              Jméno Příjmení

 místostarosta                     starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: