Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

Obec ………………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200. ,

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí

a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

 

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……….. usnesením č. …… usneslo vydat na základě § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci

nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,

zdraví a majetku

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

a)         nabízení sexuální služby spočívající v podání ústní, zvukové, písemné, obrazové informace nebo nabízení této služby různými posunky a pohyby těla, jakož i odhalováním intimních částí těla,

b)         poskytnutí a využití sexuálních služeb.

 

Čl. 2

Místa a čas pro konání vymezených činností

 

Činnosti uvedené v čl. 1 je možno vykonávat pouze na veřejných prostranstvích určených a v době uvedené v příloze této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……

 

 

Veřejná prostranství a doba povoleného výkonu činností podle této obecně závazné vyhlášky

 

a)         ulice …… v době od … do ……

b)         náměstí … v době od … do ……

c)         pozemek parc. č. …… v době od … do ……

d)         ……

e)         ……