Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh

Obec ……………….

 

 

Obecně závazná vyhláška č. .. / 200. ,

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných

sportovních podniků k zajištění veřejného pořádku

    

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……usnesením č. … usneslo vydat podle  § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných  sportovních podniků

        

(1)        Pořadatel  …(např. název druhu sportovního podniku)…je povinen oznámit Obecnímu úřadu …….…  … dnů před jeho konáním:

a)         jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele a provozovatele nebo majitele sportovního zařízení, IČ,

b)         označení druhu akce resp. opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání,

c)         předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,

d)         počet členů pořadatelské služby,

e)         ……………….

    

(2)        Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200.  … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky)  … .

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 

            Podpis                                        Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                      Jméno Příjmení

místostarosta                        starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: