Platební výměr na místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňovaní komunálních odpadů

Obecní úřad

——————————-

(správce místního poplatku)

V ………… dne …………………

Č.j.:

Vyřizuje:

Telefon:

PLATEBNÍ  VÝMĚR  č. ……….

na místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňovaní komunálních odpadů

Plátce poplatku (jméno, příjmení): …………………………………………………………………………………..

Adresa plátce poplatku (místo trvalého pobytu): ……………………………………………………………………….

Rodné číslo: ……………………………………………………………………………………………

Podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení obecně závazné vyhlášky č. …./………….. a v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se vyměřuje poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňovaní komunálních odpadů v částce ……………… Kč, slovy ………………………… Kč.

Odůvodnění:

Poplatek nebyl uhrazen ve stanoveném termínu ………………………………………………………..

Tuto částku zaplaťte na účet obce č…………………….. vedeného u………………., KS 0379, VS ……………….. nejdéle do 15 dnů ode dne doručení tohoto platebního výměru.

Poučení:

Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat odvolání ústně nebo písemně do protokolu u shora uvedeného správce místního poplatku ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků daňovou exekucí. O provedení exekuce může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu zejména formou exekuce movitého či nemovitého majetku, přikázání pohledávky na účtech vedených u bank nebo srážkami ze mzdy či z jiných příjmů.

…………………………

(podpis starosty, kulaté razítko obecního úřadu)