Plná moc – zvláštní

PLNÁ MOC (zvláštní)

Já, níže podepsaný/á (jméno a příjmení)………………………………………………………,

datum narození……………..……………nebo r. č. ………………….………………………,

bydliště………………………………, (popř. další identifikace)..…………………………….,

zmocňuji

pana/í (jméno, příjmení)……………………………………………….……………………….,

datum narození …………………………….……nebo r. č.……..……..…………………….,

bydliště…………………………………………, adresa pro doručování (liší-li se od bydliště)

……………………………………….., (popř. další identifikace) ……………………………..,

aby mne zastupoval/a

ve všech právních věcech při jednání s příslušným živnostenským úřadem.

Plná moc je platná na dobu: …………………….

V…………..dne…………
…………………………………… podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám bez výhrad ve shora uvedeném rozsahu

V…….……dne………..
…………………………………… podpis zmocněnce