Procesní plná moc

PROCESNÍ PLNÁ MOC (§ 24, § 27 o. s. ř.)

Plná moc

Já podepsaný Petr Kimla zmocňuji Jana Nováka, nar. 10. 4. 1967, bytem Šumperk, Tramvají 20, aby mne zastupoval v řízení vedeném u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 12C 36/2004.

V Šumperku 3. ledna 2005
Petr Kimla,
Šumperk, Pražská 25

Plnou moc přijímám.

V Šumperku 3. ledna 2005
Jan Novák
Šumperk, Tramvají 20