Odvolání plné moci

ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI (§ 28 odst. 2 o. s. ř.)

Odvolávám plnou moc, kterou jsem udělil Janu Novákovi, nar. 10. 4. 1967, bytem Šumperk, Tramvají 20, k zastupování v řízení vedeném u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 12C 36/2004.

V ………………………. dne ……………………

Jméno, příjmení, adresa

Podpis