Udělení plné moci k určitému úkonu

UDĚLENÍ PLNÉ MOCI K URČITÉMU ÚKONU (§ 28a odst. 2 o. s. ř.)

Plná moc

Zmocňuji tímto Jana Nováka, nar. 10. 4. 1967, bytem Šumperk, Tramvají 20, aby mne zastupoval při jednání dne 12.1.2005 před Okresním soudu v Šumperku ve věci vedené pod sp. zn. 12C 36/2004.

V ………………………. dne ……………………

Jméno, příjmení, adresa

Podpis