Archiv rubriky: Zákoník práce

Dohoda o srážkách ze mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto dohodu o srážkách ze mzdy:

Zaměstanec …………….. je zaměstnán u společnosti …………………… jako …………………………… . Zaměstnanec uzavřel dne ………………..dohodu se svým zaměstnavatelem, ve které se zavázal zaplatit svému zaměstnavateli z titulu odpovědnosti za škodu, kterou mu způsobil svým zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů částku ……………….. Kč v pravidelných měsíčních splátkách ……………. Kč měsíčně počínaje dnem …………………

Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel k uspokojení tohoto nároku prováděl pravidelné srážky ze mzdy v částce ………………. Kč měsíčně počínaje dnem ………………… až do zaplacení celé dlužné částky.

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že v žádném měsíci nesmí srážky ze mzdy činit více, než by činily při provádění výkonu rozhodnutí v občanském soudním řízení.

V …………………. dne ………………….

Podpisy

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru:

se dohodli ve smyslu ustanovení § 49 zákoníku práce, že pracovní poměr zaměstnance založený pracovní smlouvou ze dne ……………….. skončí dnem ……………… K rozvázání pracovního poměru došlo na základě žádosti zaměstnance v důsledku ……………….

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V ………………dne……………….

Podpisy

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru

Dát výpověď z pracovního poměru není jednoduché ani pro jednu ze zúčastněných stran. Pro zaměstnance jsme proto připravili vzor výpovědi z pracovního poměru, kterou můžete využít v případě, že se rozhodnete ukončit pracovní poměr u svého zaměstnavatele.

Výpověď daná zaměstnancem

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

Tímto dávám na základě § 51 zákoníku práce

výpověď z pracovního poměru,

který byl založen pracovní smlouvou ze dne …………………. Pracovní poměr skončí po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby, dnem ………………..

V ………….. dne ………………

Podpis

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru

Dát výpověď z pracovního poměru není jednoduché ani pro jednu ze zúčastněných stran. Pro zaměstnance jsme proto připravili vzor výpovědi z pracovního poměru, kterou můžete využít v případě, že se rozhodnete ukončit pracovní poměr u svého zaměstnavatele.

Výpověď daná zaměstnancem

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

Tímto dávám na základě § 51 zákoníku práce

výpověď z pracovního poměru,

který byl založen pracovní smlouvou ze dne …………………. Pracovní poměr skončí po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby, dnem ………………..

V ………….. dne ………………

Podpis

Dohoda o změně pracovní smlouvy

Dohoda o změně pracovní smlouvy

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a
zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto

dohodu o změně pracovní smlouvy

Zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodli od …………………………….do …………………………….(uvede se doba, případně na dobu neurčitou) na změně ………………………………………… (např. místa pracoviště, délky trvání pracovního poměru, funkce atd.)

Zaměstnavatel provede podle sjednaného druhu práce platové zařazení zaměstnance podle platných platových předpisů samostatným platovým výměrem.

V ostatním ujednání pracovní smlouvy nedochází touto dohodou ke změně.

Tato dohoda o změně pracovní smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž zaměstnanec i zaměstnavatel obdrží po jednom stejnopise.

V ……………. dne ………………

……………………………………….. ………………………………………..
zaměstnanec zaměstnavatel

Převedení na jinou práci

Převedení na jinou práci

Název zaměstnavatele:

Čj. ……………………….
V ………………… dne …………………

zaměstnanec
narozený,
trvalé bydliště.

Převedení na jinou práci

Vážený pane, (Vážená paní)

dne ……………………… jste nám předložil(a) jako zaměstnavateli potvrzení o tom, že jste ………………………………………….(doplnit viz § 41 zákoníku práce) V souladu s ustanovením § 41 odst. ….. písm. ….) zákoníku práce Vás převádím s platností ode dne ……………………………… na práci ……………………………………………………………………. .

Důvody převedení na jinou práci s Vámi byly projednány dne………………..

……………………………
zaměstnavatel

Převedení na jinou práci – těhotnou ženu

Převedení na jinou práci – těhotná žena

Název zaměstnavatele:

Čj. ……………………….
V ………………… dne …………………

zaměstnanec
narozený,
trvalé bydliště.

Převedení na jinou práci

Vážená paní,
dne ……………………… jste nám předložila, jakožto zaměstnavateli potvrzení o tom, že jste těhotná. Protože vykonáváte práci, která je podle vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, těhotným ženám zakázána, převádím Vás v souladu s § 41 odst. 1 písm. g) zákoníku práce s platností ode dne ………………………………………. na práci ……………………………………………………………… .

Důvody převedení na jinou práci s Vámi byly projednány dne………………..

……………………………
zaměstnavatel

Dohoda o odpovědnosti

Dohoda o odpovědnosti

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají s účinností od ……………………………. jako součást pracovní smlouvy ze dne………………….

dohodu o odpovědnosti

k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování.

I.

Zaměstnanec na základě této dohody odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách:
svěřených k vyúčtování a na hodnotách, jejichž rozsah je uveden v přiloženém inventurním soupisu, jakož i za hodnoty stejného druhu jako výše konkrétně uvedené, které později v době výkonu své funkce převezme.

II.

Zaměstnanec se zavazuje, že učiní vše, aby bylo zabráněno ztrátě nebo poškození hodnot, které jsou mu svěřeny k vyúčtování. Dále potvrzuje, že byl seznámen s vnitřními předpisy zaměstnavatele vztahujícími se k výkonu činnosti dle pracovní smlouvy. Zjistí-li zaměstnanec závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami, je povinen neprodleně písemně upozornit svého bezprostředně nadřízeného. Může-li závadu odstranit sám, je povinen tak učinit.

III.

Zaměstnavatel se zavazuje vytvářet zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky k řádnému výkonu práce spojené s odpovědností dle této dohody a odstraňovat zjištěné závady a závady, na které ho zaměstnanec upozornil.

IV.

Zaměstnanec je povinen nahradit schodek v plné výši. Odpovědnosti se zprostí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

V.

Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější. Odstoupení musí být oznámeno zaměstnavateli písemně.

Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a dvě zaměstnavatel..

Příloha: Inventurní soupis ze dne…………………….

V ……………………… dne ………………………………….

……………………………. ………………………………………..
podpis zaměstnance podpis zaměstnavatele

Pracovní smlouva – vzor

K čemu slouží pracovní smlouva?

Pracovní smlouva upravuje pracovně-právní vstah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně!

Co musí pracovní smlouva obsahovat?

Pracovní smlouva musí vždy obsahovat:
druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat,
místo nebo místa výkonu práce,
den nástupu do práce.

Jestliže tyto tři ujednání nejsou v pracovní smlouvě zahrnuty, považuje se za neplatnou.

Pracovní smlouva

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a
zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají dnešního dne podle § 33 a násl. zákoníku práce tuto pracovní smlouvu:

1. Zaměstnanec nastoupí do práce dne ……………………………
2. Zaměstnanec se přijímá k výkonu druhu práce: ………………..
3. Místem výkonu práce je ………………………………………….
4. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou.
5. Zkušební doba činí 3 měsíce.
6. Výpovědní doba se řídí zákonnou úpravou dle § 51 zákoníku práce a činí dva měsíce.
7. Zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cesty na dobu nezbytné potřeby zaměstnavatele.
8. Týdenní pracovní doba je stanovena v souladu s ust. § 79 zákoníku práce a činí …..týdně. Zákonná přestávka na jídlo a oddech není součástí pracovní směny.
9. Za vykonanou práci obdrží zaměstnanec mzdu ve výši ………….………..Kč (slovy ………………………….korunčeských).
10. Mzda je splatná měsíčně ve výplatních termínech dle výplatního kalendáře na příslušný kalendářní rok. Mzda bude zaslána na účet zaměstnance č. …………………….u peněžního ústavu……………………………….. Na výplatu mzdy se vztahují § 141 až 144 zákoníku práce.
11.Nárok na dovolenou činí …. týdnů za kalendářní rok
11. Zaměstnanec se zavazuje po dobu jednoho roku od skončení pracovního poměru zdržet výkonu výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo činnost soutěžní povahy vůči podnikání zaměstnavatele. Závazek zaměstnance takovou činnost nevykonávat se zajišťuje smluvní pokutou ve výši ……………………..Kč
12. Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel zpracovával jím poskytnuté osobní údaje pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem a poskytoval tyto údaje orgánům státní správy k tomu oprávněným a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru a k jeho navázání, o jejichž zpracování a právech s nimi spojených byl(a) informován(a) ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb..
13. Zaměstnanec prohlašuje, že před uzavřením pracovní smlouvy jej zaměstnavatel seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z pracovní smlouvy a s pracovními i mzdovými podmínkami, za nichž má práci vykonávat, a to ve smyslu ust. § 37 zákoníku práce. Při nástupu do práce je zaměstnanec řádně seznámen s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s protipožárními předpisy, jež musí při práci dodržovat a jejichž dodržování bude na něm zaměstnavatel požadovat. Zaměstnanec podpisem této smlouvy potvrzuje, že veškerým těmto informacím, pokynům a poučení rozuměl a zavazuje se je plnit jako součást pracovní kázně.
14. Rozsah pracovní činnosti, stupeň oprávnění jednat za společnost a další podrobnosti jsou specifikovány v Dodatku pracovní smlouvy, který je nedílnou součástí této pracovní smlouvy.
15. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně a tvoří nedílnou součást této pracovní smlouvy.
16. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovně právní vztahy.
17. Nedílnou součástí této smlouvy je dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování, bude-li se zaměstnancem uzavřena.

V ……………. dne ………………

……………………………………. ……………………………………
zaměstnanec zaměstnavatel