Smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů

Smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů

Smluvní strany:

 

………………………………

(dále “Prodávající“)

 

a

 

……………………………………

(dále „Kupující“)

 

uzavírají podle § 13 anásl. zák.č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a § 409 anásl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

Smlouvu o úplatném převodu listinných cenných papírů

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího předat Kupujícímu za níže podmínek stanovených podmínek cenné papíry specifikované v odstavci 2 a převést na něho vlastnická práva k nim a závazek Kupujícího zaplatit za ně kupní cenu sjednanou v čl. II.

2. Převáděné cenné papíry:

Firma emitenta: …………………………..

Druh cenného papíru: ……………………….

Forma: …………………………

Podoba: …………………………

Jmenovitá hodnota: ………………….. Kč (slovy: ………………….. korun českých)

Počet: ……………………. ks (slovy: ………………………. kusů)

Čísla: série: ………………………………….

(dále „předmětné akcie“)

3. Prodávající prohlašuje, že předmětné akcie představují ………………….% základního kapitálu Emitenta, že je jediným majitelem předmětných akcií, že od nich nebylo odpojeno žádné samostatně převoditelné právo a že na nich neváznou práva třetích osob.

Čl. II

Kupní cena, platební podmínky, převod předmětných akcií

1. Celková kupní cena předmětných akcií byla stanovena dohodou stran ve výši ………………………..Kč (slovy: ……………………… korun českých).

2. Kupní cenu je Kupující povinen zaplatit převodem na běžný účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy (dále „účet prodávajícího“). Kupní cena je splatná do ………………………. .

3. Strany se dohodly, že vypořádání obchodu uzavřeného touto smlouvou provede ……………. banka, a.s. se sídlem ……………………., jako zřizovatel účtu prodávajícího a schovatel předmětných akcií (dále „depozitář“) Převod předmětných akcií se uskuteční do pěti pracovních dnů od zaplacení celé kupní ceny v sídle ……………….. banky, a.s. O převodu bude pořízen ve trojím vyhotovení předávací protokol, po jednom výtisku pro každou stranu; třetí výtisk pro depozitáře.

Čl. III

Úrok z prodlení, odstoupení od smlouvy, smluvní pokuta

1. Strany si pro případ prodlení s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy stanovily úrok ve výši 0,05% z hodnoty dlužného plnění za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo oprávněné strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže Kupující nezaplatí ani v dodatečné desetidenní lhůtě mu Prodávajícím poskytnuté.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže Prodávající na něho nepřevede předmětné akcie ani v dodatečné třicetidenní lhůtě mu Kupujícím poskytnuté.

4. V případě odstoupení jsou strany povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění. Oprávněná strana má právo na smluvní pokutu ve výši ……………… Kč (slovy: …………………………. korun českých). Tato smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, po jednom výtisku pro každou stranu; třetí výtisk je určen pro depozitáře.

2. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 

V ……………… dne ……………………

 

Podpisy