Smlouva o převodu obchodního podílu

Smlouva o převodu obchodního podílu

(uzavřená dle § 115 obchodního zákoníku, v platném znění.)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany:

………………………….

(dále jen převodce )

a

…………………………………

(dále jen nabyvatel )

dohodly na této:

Smlouvě o převodu obchodního podílu

I.

Převodce je společníkem a zároveň vlastníkem obchodního podílu v obchodní společnosti :

Obchodní název :

Sídlo:

IČO:

(dále jen společnost).

Převodcův obchodní podíl na společnosti odpovídá peněžitému vkladu ve výši ………………,- Kč (slovy:………….. korun českých) a je vyjádřen procentuálně …% všech obchodních podílů ve společnosti

Valná hromada polečnosti konaná dne …………… rozhodla o schválení převodu obchodního podílu z převodce na nabyvatele.

II.

1. Převodce tímto převádí obchodní podíl na nabyvatele a nabyvatel tímto od převodce obchodní podíl přijímá a nabývá.

2. Smluvní strany se dohodly, že převod obchodního podílu dle této smlouvy nabývá účinnosti dnem účinnosti této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že převodce doručí do ………….dnů ode dne účinnosti této smlouvy společnosti oznámení o převodu přiložením úředně ověřené kopie smlouvy.

III.

Převodce tímto prohlašuje a vůči nabyvateli se zavazuje, že:

-je oprávněn uzavřít smlouvu za podmínek ve smlouvě stanovených,

-je jediným a výlučným vlastníkem obchodního podílu a je oprávněn převést obchodní podíl na nabyvatele,

-obchodní podíl je prost jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních, předkupních a opčních práv,

-veškeré vklady do základního kapitálu společnosti odsouhlasené či požadované v souvislosti s obchodním podílem byly řádně, a včas splaceny,

-nabyvatel tímto prohlašuje a vůči převodci se zavazuje, že je oprávněn smlouvu uzavřít.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že nabyvatel je povinen uhradit převodci kupní cenu za převod obchodního podílu na nabyvatele, a to ve výši ……….,- Kč (slovy: ……………..korun českých)

2. Nabyvatel se zavazuje uhradit kupní cenu převodci takto:

– kupní cena bude nabyvatelem uhrazena převodci bezhotovostním převodem na bankovní účet č.ú………………..vedený u…….. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání kupní ceny ve prospěch bankovního účtu převodce.

V.

1. Jakékoli změny této Smlouvy mohou Smluvní strany provést jen písemným ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.

2. Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

3. Tato Smlouva se řídí s právním řádem České republiky.

4. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této smlouvy jsou smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se ho urovnat cestou jednání a na základě dohody a v případě, že se smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor jednáním nebo dohodou bude rozhodnut příslušným soudem České republiky.

5. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy obou smluvních stran.

 

Tato smlouva je vyhotovena ve …. vyhotoveních.

 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

 

V …………………..dne…………………

 

Úředně ověřené podpisy