Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným

SMLOUVA O PŘEVODU ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

V BYTOVÉM DRUŽSTVU

1.         Převodci:

Jméno a příjmení, titl., r.č.………č.OP:…… a jméno a příjmení, r.č………č.OP:…….  oba trvale bytem……………. ………………

 

2.         Nabyvatel:

Jméno a příjmení, titl., r.č., …….č. OP: …………… trvale bytem……………………………

 

se dohodli a dle ustanovení § 230 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

smlouvu o převodu členství v bytovém družstvu

(dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“)

I.

Prohlášení o členství

1.         Pan …………r.č……..…a paní…………r.č.………… jsou podle § 703 odst. 2 obč.z. společnými členy bytového družstva …………., IČO …………., se sídlem v ……………(dále jen „bytové družstvo“).

2.         Členství převodců vzniklo : ………………………………. ke dni …………

II.

Předmět smlouvy

1.         Pan xy a paní xy  (dále jen „převodci“) převádějí na základě této smlouvy za dohodnutou

cenu……………… Kč (slovy: ………………korunčeských) svůj členský podíl, který představuje členská práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu, zejména pak právo užívat x pokojový byt v x nadzemním podlaží v domě čp…….. v ulici……………… , který je majetkem družstva, na pana xx (dále jen „nabyvatele“), r.č………… , č. OP:……….., trvale bytem: ……………………….. Nabyvatel tak vstupuje do všech členských práv a povinností převodců a zavazuje se dodržovat stanovy bytového družstva, usnesení členské schůze, jakož i další interní normy bytového družstva.

2.         Dnem předložení této smlouvy bytovému družstvu vzniká nabyvateli právo na uzavření nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu, na který připadá převáděný členský podíl.

III.

Způsob úhrady kupní ceny

1.         Kupní cena za převod členského podílu bude mezi smluvními stranami vypořádána následujícím způsobem.

2.         Při podpisu této smlouvy převede nabyvatel zálohu kupní ceny ve výši ………..,-Kč (slovy:………………………. korun českých) na bankovní účet převodců č.………..,vedený u …..………….Doplatek kupní ceny ve výši ……………..Kč (slovy: ……………………….korun českých) uhradí nabyvatel na stejný účet do 14 dnů od podpisu smlouvy.

IV.

Ostatní ujednání

1.         Převodci prohlašují, že převod členského podílu není omezen stanovami, a že  nikdo nemá ani právo přednostní koupě členského podílu, ani předkupní právo.

2.         Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s velikostí a stavem bytu a prohlašuje, že byt je způsobilý k řádnému užívání.

3.         Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil se stanovami družstva, zejména se svými členskými povinnostmi a právy, a bere na vědomí, že povinen tyto stanovy dodržovat.

4.         Převodci ujišťují nabyvatele, že nemají žádné nedoplatky ani dluhy na nájemném, případně za služby spojené s užíváním bytu; nabyvatel nepřejímá s bytem žádné závazky, dluhy, nedoplatky a ani za ně neodpovídá.

5.         Převodci se zavazují byt vyklidit a vyklizený předat nabyvatelům nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1.         Není-li touto smlouvou dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran obchodním zákoníkem.

2.         Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Účinky převodu členských práv a povinností nastávají okamžikem předložení této smlouvy bytovému družstvu.

3.         Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a vážné vůle, že jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměly a na důkaz toho ji dnešního dne podepsaly.

4.         Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení s platností originálu.

 

V …………… dne …………….

Podpisy:

 

………………………………        ………………………………

převodci                         nabyvatel