Usnesení o nařízení předvedení obviněného / svědka

Usnesení o nařízení předvedení obviněného / svědka

 

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

 

Městský úřad ………… podle § 60 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),

 

nařizuje předvedení

 

obviněného z přestupku / svědka ………………., nar. …………., trvale bytem ……………………….., k ústnímu jednání v přestupkové věci, a to dne ……. v …….. hodin do budovy Městského úřadu ………….., kancelář č. ….

 

Odůvodnění:

Varianta 1:

 

Obviněný se bez náležité omluvy nedostavil na základě předvolání k ústnímu jednání konanému dne …… před Městským úřadem…………., ačkoli mu bylo řádně doručeno předvolání dne ……, čj. ….. Předvolání obsahovalo i poučení, že v případě  nedostavení se bez náležité omluvy bude obviněný předveden. Účast obviněného u ústního jednání                         o přestupku je nutná pro zajištění řádného průběhu a dosažení účelu řízení.

 

Varianta 2:

 

Obviněný se bez dostatečných důvodů nedostavil na základě předvolání k ústnímu jednání konanému dne ……… před Městským úřadem…………., ačkoli mu bylo řádně doručeno předvolání dne ……, čj. ….. Předvolání obsahovalo i poučení, že v případě  nedostavení se bez náležité omluvy bude obviněný předveden. Účast obviněného u ústního jednání o přestupku je nutná pro zajištění řádného průběhu a dosažení účelu řízení.

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                                                                     

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

 

 

                                                                            

– toto usnesení se oznamuje orgánu, který má předvedení provést (Policie České republiky, obecní policie nebo jiný ozbrojený sbor, o němž to stanoví zvláštní zákon)

– účastníkovi řízení toto usnesení doručí policista, strážník nebo jiná oprávněná osoba, která předvedení zajišťuje

 

 

 

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

Příloha: 1/usnesení

 

 

 

Policie České republiky

 

 

 

 

Žádost o předvedení pana (paní) ……………., nar. …………., trvale bytem ……………………….

 

 

            Podle § 60 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás žádáme, abyste dne …….,                    v …. hodin předvedli do budovy Městského úřadu ………, kanceláře č. …, … patro, pana                       (paní) …………………….., nar. ………, trvale bytem ………………………

 

            Usnesení, kterým je předvedení nařízeno a které Vám v příloze tohoto přípisu zasíláme, předejte proti podpisu předváděné osobě a potvrzení o převzetí (o doručení) nám vraťte.

 

 

 

 

                                                             (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

 

 

                                                                                                (otisk hranatého razítka)