Usnesení o pozastavení vykonatelnosti nebo jiných právních účinků přezkoumávaného rozhodnutí

Usnesení o pozastavení vykonatelnosti nebo jiných právních účinků přezkoumávaného rozhodnutí

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Krajský úřad …………………. kraje, odbor ……….. .. příslušný nadřízený správní orgán podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl takto:

 

Při zahájení přezkumného řízení /v průběhu přezkumného řízení ve věci pravomocného rozhodnutí Obecního / Městského úřadu …………………. ze dne………, č.j. ……………. ve věci …………… se z důvodu …………… (vymezí se důvod ve smyslu ustanovení § 95 odst. 5)

 

p o z a s t a v u j e

 

podle ustanovení § 95 odst. 5 správního řádu  vykonatelnost (jiné právní účinky) výše uvedeného přezkoumávaného rozhodnutí.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se uvede, kdy správní orgán rozhoduje o pozastavení vykonatelnosti či jiných účinků rozhodnutí, tj. při zahájení přezkumného řízení či v jeho průběhu.

Řádně se specifikuje důvod pozastavení účinků rozhodnutí ve smyslu § 95 odst. 5, jakož i samotné rozhodnutí, jehož vykonatelnost či jiné účinky jsou pozastaveny. Jiné právní účinky rozhodnutí je rovněž nezbytné řádně konkretizovat.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu ……………………. kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

 

 

V …………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

————————————————

–           usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72