Usnesení o ustanovení znalce

Usnesení o ustanovení znalce

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. ……………. (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad ……………. rozhodl takto:

 

Podle § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se ustanovuje na odborné posouzení ……………………….. (skutečností, k nimž je třeba odborného posouzení) znalcem ………………, nar. ………., bytem ……………… Znalci se ukládá, aby posudek ve věci …………………. (specifikovat požadovaný obsah znaleckého posudku) vypracoval písemně a předložil jej správnímu orgánu do ……. 2006.

 

 

Odůvodnění:

 

Rozhodnutí správního orgánu závisí na odborném posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu.

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 

 

– toto usnesení se oznamuje pouze znalci

– účastníci se vhodným způsobem o ustanovení znalce vyrozumí